Image Alt

Regulamin stołówki szkolnej

  /  Regulamin stołówki szkolnej

Stołówka szkolna zapewnia wyżywienie dla około 350 osób. Obiad składa się z dwóch dań i kompotu, często serwowane są owoce lub jogurt.

W kuchni pracują cztery osoby:

Pani Anna Kalińska- intendentka

Pani Elżbieta Tarwacka – kucharka

Pani Jadwiga Lubasińska – pomoc kuchenna

Pani Beata Jóźwiak – pomoc kuchenna

Obiady podawane są podczas trzech przerw według ustalonego harmonogramu. W naszej stołówce dbamy, by obiady były smaczne i posiadały jak najwięcej składników odżywczych potrzebnych dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wyżywienie dla dzieci, których rodziny mają trudne warunki materialne, sponsorowane jest przez – Miejski Ośrodek Pomocy w Płońsku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innych sponsorów. Dzieci i rodzice są bardzo zadowoleni z obiadów szkolnych i chętnie z nich korzystają.

Za obiady można również dokonać wpłaty na konto Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku

Nr konta: 07 8230 0007 0014 2944 2000 0008

W tytule koniecznie należy podać :

1. imię i nazwisko ucznia,

2. klasę, do której uczęszcza,

3. nazwę miesiąca, którego dotyczy płatność.

Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie dostarczyć do intendenta szkoły.

Przypominamy o terminie płatności, który mija 15 dnia każdego miesiąca.

Brak wpłaty w terminie jest uważany za rezygnację ucznia z posiłków w szkole.

Rezygnacja z obiadu musi być zgłoszona u intendenta najpóźniej rano w dniu nieobecności dziecka.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS, Rada Rodziców oraz sponsorzy.
 3. Zgodnie z uchwałą  wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły i wypełnieniu stosownego formularza.
 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

II.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za obiady, o czym zostaną poinformowani rodzice.
 3. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Wyspiańskiego do 15-go każdego miesiąca.
 4. W przypadku gdy wpłata nie zostanie dokonana w terminie, dopuszcza się zaprzestanie wydawania obiadów uczniom, o czym informowany jest rodzic/prawny opiekun dziecka.
 5. Wpłaty u intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu z jego podpisem. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. Intendent Szkoły Podstawowej nr 3 posiada listy imienne wszystkich korzystających z obiadów.

III. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Rezygnacja z obiadu musi być zgłoszona u intendenta najpóźniej rano w dniu nieobecności dziecka.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. Nieuzasadniona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV.  WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach: od 1100  do 1400.
 3. W przerwach 11.25 – 11.40, 12.25 – 12.40 , 13.25 – 13.40 posiłki wydawane są według określonego harmonogramu korzystania ze stołówki szkolnej, uwzględniającego tygodniowy rozkład zajęć, godziny odjazdu autobusu szkolnego, ilość miejsc w stołówce, zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa.
 4. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 6. W sytuacjach nieprzewidzianych posiłki mogą nie zostać wydane np. z powodu braku energii elektrycznej, gazu i innych.

V. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów wchodzących i przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają: intendent oraz nauczyciel dyżurujący.
 4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 5. Do stołówki uczniowie nie wnoszą kurtek i plecaków – pozostawiają je w szatni lub sali lekcyjnej.

VI.    O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

 

Skip to content