Image Alt

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  /  Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W PŁOŃSKU

NA LATA 2018/2022

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).

 4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszcze­gólnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).

 9. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 11. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.).

 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),

 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci

  i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).

 16. Zarządzenia Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
  i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poszczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199).

 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 19. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwa­mi używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298).

 20. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
  i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)

 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).

 22. Konwencja Praw Dziecka.

 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placów­kach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
  i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, infor­macyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.
  z 2015 r. poz. 1249).

 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostoso­wanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

27.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

28.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

 1. Wytycznych MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.

 2. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na lata 2018/2022

 3. Statut Szkoły Podstawowej nr3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

 1. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikają­cych z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
i wewnątrz- szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profi­laktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym
w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak
i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wycho­wanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany po­przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa):

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej,

 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
  i odpowiedzialności za zbiorowość […]”.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki
i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • Wyników diagnozy występowania czynników ryzyka i czynników chroniących,

 • Wyników diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w celu skonstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018

 • Wniosków z ewaluacji wewnętrznej realizowanej każdego roku przez zespół do spraw ewaluacji,

 • wniosków z ewaluacji zewnętrznej,

 • wniosków z kontroli NIK w placówkach oświatowych,

 • wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego itp.),

 • wyników obserwacji,

 • konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,

 • konsultacji z Radą Rodziców.

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( koncepcja funkcjonowania
  i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora szkoły w roku 2017, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniem problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- -profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodzi­ców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samo­rząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
  i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku uwzględnia zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Podstawą prowadzenia działań w szkole jest diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Do zdiagnozowania środowiska szkolnego posłużyły:

 • ankiety diagnozujące występowanie czynników ryzyka i czynników chroniących (ankiety dla rodziców, uczniów, pracowników),

 • obserwacje zachowań uczniów podczas przerw i lekcji,

 • analizy dokumentacji szkolnej – dziennik, uwagi,

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki ryzyka:

I. Sfera psychologiczna:

1) Nadmierna nieśmiałość, wrażliwość;

2) Chroniczne napięcie i niepokój;

3) Niska samoocena;

4) Brak odporności na stres i problemy;

5) Niski poziom asertywności.

II. Sfera rodzinna:

1) Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego;

2) Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja);

3) Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość;

4) Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców;

5) Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami
i dziećmi;

6) Zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna);

7) Tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;

8) nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców;

9)Rozwód, separacja, utrata rodziców;

10) Brak czytelnych granic i norm;

11) Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie.

III. Sfera społeczna:

1) Środowisko sąsiedzkie;

2) Środowisko rówieśnicze;

3) Dostępność substancji odurzających;

4) Moda na zażywanie środków odurzających.

IV. Sfera szkolna:

1) Obecność środków odurzających w placówce;

2) Niski poziom wiedzy uczniów na temat środków odurzających;

3) Niskie kompetencje nauczycieli w zakresie rozpoznawania środków odurzających.

Czynniki chroniące:

 1. poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera,

 2. wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze wolontaryjnym świadczone na rzecz placówek takich jak: Hospicjum, Dom dziecka, Schronisko dla zwierząt itp.

 3. pozytywny klimat szkoły oraz wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli;

 4. wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

 5. prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza; zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i stosowanie właściwych w tym zakresie procedur, a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami;

 6. wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy;

 7. okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;

 8. szkoła promuje zdrowy styl życia, pokazuje jak można spędzić wolny czas;

 9. zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy;

 10. silna więź emocjonalna z rodzicami;

 1. zainteresowanie nauką szkolną;

 2. regularne praktyki religijne;

 3. poszanowanie norm, wartości, autorytetów, tradycji;

 4. przynależność do pozytywnej grupy duża grupa uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki. Są to uczniowie, którzy doceniają pozytywny klimat szkoły, angażują się w niemal wszystkie działania i inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły (często z własnej inicjatywy wpływają, tym samym na promowanie oferty edukacyjnej szkoły).

Diagnoza w zakresie czynników ryzyka i czynników chroniących, zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych przeprowadzona została wśród uczniów i nauczycieli. Wyniki ankiet potwierdzają zasadność dotychczas zaplanowanych i podejmowanych działań w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym naszej szkoły.

Rodzaj sfery

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

Zadania

Sfera psychologiczna

– Niska samoocena;

– Brak odporności na stres i problemy;

– Niski poziom asertywności;

– mała grupa rodziców korzysta z Internetu wspólnie z dziećmi;

– Cyberuzależnienie;

– Poczucie przynależności- uczniowie lubią naszą szkołę, swoją klasę, chętnie chodzą do szkoły,

– Pozytywny klimat szkoły;

-Wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli;

– Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;

– Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza; zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i stosowanie właściwych w tym zakresie procedur,

a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami

Pogadanki z uczniami na temat samooceny, budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Warsztaty

Treningi umiejętności społecznych- szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia psycho- edukacyjne

Organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań ze specjalistami rozwijającymi zainteresowania uczniów.

Zapoznawanie ucznia
z możliwymi drogami rozwoju zawodowego w ramach zajęć doradztwa zawodowego.
W ramach doradztwa zawodowego- lekcje warsztatowe, wspierające samopoznanie ucznia np. poprzez przeprowadzenie Testu Predyspozycji Zawodowych oraz Testu Inteligencji Wielorakiej

Sfera rodzinna

– Brak rodzeństwa;

– Brak kontroli wyjść dzieci z domu, oraz osób z którymi się spotykają dzieci;

– Brak czytelnych granic i norm;

– Zadowolenie rodziców z osobistego poczucia bezpieczeństwa, poziomu materialnego rodziny;

– Brak tolerancji rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;

– Wspólne spędzanie czasu wolnego;

Silna więź emocjonalna
z rodzicami;

Szkolenie dla rodziców- Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka/Jak budować poczucie wartości u dziecka

Sfera społeczna

-Brak umiejętności prospołecznych

-Deficyty komunikacyjne

– Kształtowanie kompetencji kulturowych;

– wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze wolontaryjnym świadczone na rzecz placówek takich jak: Hospicjum, Dom dziecka, Schronisko dla zwierząt itp

-Wartościowe środowisko sąsiedzkie;

– Brak dostępności substancji odurzających,

Informowanie
i zachęcanie do czynnego udziału wraz z dziećmi w akcjach, happeningach na terenie szkoły i miasta.

Pogadanki na godzinie wychowawczej na temat różnorodności ludzi, potrzebie dbania o swoje zdrowie
i zdrowy wygląd,

Zajęcia integrujące grupę

Zajęcia warsztatowe- doskonalenie umiejętności współpracy.

Sfera szkolna

– Zdarzają się sytuacje wykluczenia ucznia
w klasie;

– uczniowie dopuszczają się obrażania, wyśmiewania, używania wyzwisk, wulgaryzmów wobec siebie;

– cyberprzemoc;

– zdarzają się incydenty palenia tytoniu ( w szczególności papierosy elektroniczne)

– Pozytywny klimat szkolny;

– Wysokie poczucie bezpieczeństwa;

– Wymaganie od uczniów odpowiedzialności
i udzielania sobie wzajemnej pomocy;

– Promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia, organizowanie i pokazywanie jak można zdrowo spędzić wolny czas;

– Zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy,

– Zainteresowanie nauką szkolną,

-Uczestnictwo uczniów w zajęciach poza lekcyjnych, zawodach, konkursach, akcjach, kampaniach,

– Poszanowanie nom, wartości, autorytetów, tradycji.

– Brak obecności środków odurzających w szkole,

– Wysoki poziom wiedzy nauczycieli
w zakresie rozpoznawania środków odurzających, niepokojących zachowań uczniów,

– Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych przez nauczycieli uczących w szkole,

– Rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych o psychicznych skutkach wykluczenia, udział w w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa/ pedagoga

– Coroczne szkolenia dla rady pedagogicznej
w zakresie uzależnień;

 • używanie wulgaryzmów, agresja słowna lub fizyczna, agresja stosowana przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych oraz na portalach społecznościowych, wynikająca najczęściej z braku zasad kulturalnego zachowania wyniesionego ze środowiska rodzinnego oraz ,,mody” na pewne zwroty i zachowania funkcjonujące wśród dzieci,

 • deficyty umiejętności społecznych,

 • brak umiejetnosci mediacyjnych,

 • ingerowanie uczniów i rodziców w decyzje nauczycieli,

 • nadopiekuńczosć wobec dzieci, zbyt mała ilosć czasu powięcanego dzieciom przez rodziców,

 • nieumiejętność radzenia sobie ze trudnymi emocjami np. złością, frustracją

 • zbyt mała świadomość zagrożenia uzależnieniami.

W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na:

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

3.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

4.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.

II. Misja szkoły

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja wszechstronnemu
i harmonijnemu rozwojowi młodego człowieka, który sprosta wyzwaniom stawianym przez współczesny świat, przygotowuje do samodzielności i integruje ze środowiskiem lokalnym”.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na warto­ści kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wy­miarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowa­nia postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształ­towanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów

 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę
  z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.

 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

III. Wizja szkoły

Dydaktyka

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia poprzez:

 • Diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów.

 • Systematyczną i rzetelną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Ewaluację osiągnięć dydaktycznych uczniów.

 • Analizę wyników nauczania i uwzględnianie wniosków wynikających tej analizy
  w planach dydaktycznych na dany rok szkolny.

 • Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i możliwości uczniów.

 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się poprzez jasno określone wymagania edukacyjne, motywujący system oceniania, rozwijanie kreatywności, odpowiedzialności, umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy, aktywizujące metody pracy.

 • Osiąganie standardów edukacyjnych i zdobywanie wysokich lokat w konkursach na różnych szczeblach.

Podejmowane działania:

 1. Szkoła posiada Wewnątrzszkolne Ocenianie, z którym zapoznaje uczniów i rodziców.
  W razie potrzeby dokonuje jego modyfikacji.

 2. W szkole przeprowadza się testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów oraz testy kompetencji.

 3. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w nowatorski sposób.

 • Stosują multibooki jako skuteczną formę aktywizacji uczniów.

 • Wykorzystują projektor i tablicę interaktywną.

 • Korzystają z zasobów cyfrowej szkoły.

 • Zachęcają do samodzielnej pracy w domu poprzez wykorzystanie technik komputerowych, Internetu oraz platform e-learningowych.

 • Stosują aktywizujące metody nauczania, w tym metodę projektu.

 • Opracowują i wdrażają programy własne.

 1. Analizuje się wyniki sprawdzianów.

 • Nauczyciele uwzględniają wnioski z analizy wyników sprawdzianów w swoich planach dydaktycznych.

 1. Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień uczniów.

 • koło językowe

 • chór szkolny

 • zespół muzyczny

 • zespół taneczny

 • koło artystyczne

 • zajęcia sportowe

 • koło przyrodnika

 • koło małego matematyka

 • koła przedmiotowe dla klas starszych (polonistyczne, matematyczne, historyczne)

 • warsztaty teatralne

 • zajęcia biblioteczne

 • zajęcia informatyczne

 1. Dla uczniów z trudnościami w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie indywidualne oraz zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia rewalidacyjne

 • zajęcia logopedyczne

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • zajęcia integracji sensorycznej

 • zajęcia socjoterapeutyczne

 • zajęcia TUS

 • terapia pedagogiczna

 1. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne, programy własne, projekty edukacyjne.

 2. Szkoła oferuje naukę pływania dla wszystkich uczniów.

 3. Nauczyciele rozwijają kompetencje informatyczne i komunikacyjne dzieci.

 • Zapewniają uczniom dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

 • Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami wykorzystując TIK.

Wychowanie

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest przygotowanie dziecka do dokonywania właściwych dla jego wieku rozwojowego wyborów życiowych poprzez:

 • Wdrażanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych i poczucia odpowiedzialności
  za swoją naukę.

 • Kształtowanie postaw demokratycznych.

 • Uświadamianie uczniom praw i obowiązków ucznia oraz konieczności respektowania praw każdego człowieka.

 • Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

 • Rozwijanie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej uczniów.

 • Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów.

 • Prowadzenie preorientacji zawodowej dla absolwenta 8-klasowej szkoły podstawowej.

 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności w osiąganiu wartościowych celów.

 • Pielęgnowanie wartości rodzinnych i tradycji środowiska lokalnego.

 • Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym.

 • Tworzenie warunków do prawidłowych relacji między szkołą, rodzicami
  i dziećmi.

 • Zapewnianie równości szans edukacyjnych i wychowawczych.

Podejmowane działania

 1. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który będzie monitorowany
  i ewaluowany po roku realizacji, a wnioski wynikające z ewaluacji zostaną uwzględniane
  w planach wychowawczych nauczycieli na każdy rok szkolny.

 2. Promowanie szkoły poprzez prezentowanie swoich osiągnięć w środowisku lokalnym, rozwijanie oferty edukacyjnej, pozyskiwanie sojuszników działań szkoły, działanie na rzecz środowiska lokalnego.

 3. Nauczyciele realizują programy dotyczące bezpieczeństwa.

 • Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić

 • Programy profilaktyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

 • Programy rekomendowane: Program profilaktyczny „Debata”, „Domowi detektywi”, „Cukierki”, „Fantastyczne możliwosci”

 • Inne programy w tym autorskie np.: „Rozmowy z Leonem”

 • Akcje i kampanie profilaktyczne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Dziękuję, nie biorę”.

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 • Reprezentuje i integruje społeczność uczniowską poprzez organizację szkolnych mikołajek, zabaw karnawałowych, Dnia Dziecka.

 • Organizuje debaty szkolne oraz spotkania z uczniami

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

 • Podaruj małym pacjentom odrobinę uśmiechu-cykliczne spotkania uczniów z chorymi dziećmi w szpitalu

 • Dzień praw i obowiązków ucznia

 • Gazetka szkolna

 • Konkurs na tytuł gazetki szkolnej

 1. Nauczyciele organizują wycieczki do instytucji kulturalnych.

 2. Wychowawcy organizują spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody, w tym rodziców uczniów.

 3. Szkoła podejmuje działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci
  i młodzieży.

 • Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 • Spotkania z autorami książek dla dzieci

 • Maraton czytania – zorganizowane spotkanie po lekcjach, na które każdy uczestnik przynosi ulubioną książkę, koce, poduszki

 • Magiczny kufer” – przechodni zbiór ciekawych książek wymieniany miedzy klasami

 • Buuk talking – gawęda o książce” – czyli reklama dobrych książek przygotowana przez uczniów

 1. Nauczyciele podejmują działania mające na celu niwelowanie agresji wśród uczniów.

 • Zajęcia dla uczniów – „Trening Umiejętności Społecznych”

 • Udział w kampanii „Reaguj na przemoc”

 1. W szkole stwarzane są sytuacje mające na celu budowanie poprawnych relacji koleżeńskich oraz rodzinnych.

 • Warsztaty (Szkoła dla rodziców)

 • Organizacja Dnia Rodziny

 • Spotkania integracyjne na początku każdego etapu edukacyjnego

 1. Pedagog szkolny otacza opieką uczniów oraz wspiera nauczycieli i rodziców
  w procesie wychowawczym.

 2. Szkoła promuje kulturalne zachowania i prospołeczne postawy uczniów,
  ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa i poszanowania praw drugiego człowieka.

 3. Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających zachowania prozdrowotne, konkursach
  i zawodach sportowych.

 • Podejmowanie działań wynikających z harmonogramu „Szkoła Promująca Zdrowie” np. „Śniadanie daje moc”, „Tydzień chleba”, „Witaminowe wtorki”, wydanie książki podsumowującej cały program.

 • Zaangażowanie uczniów do wspólnego ustalanie menu stołówki szkolnej o charakterze prozdrowotnym.

Działalność opiekuńcza

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest wspieranie rodziców w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych poprzez:

 • Prowadzenie świetlicy szkolnej w elastycznych i dogodnych godzinach.

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w dni wolne od zajęć szkolnych.

 • Prowadzenie stołówki szkolnej.

 • Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych.

 • Modernizowanie pomieszczeń i wyposażenia szkoły.

 • Spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny.

 • Właściwe i estetyczne zagospodarowanie obiektu.

Podejmowane działania

 1. Świetlica szkolna jest miejscem sprzyjającym procesowi adaptowania się dzieci do rzeczywistości szkolnej i wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

 • Ze względu na bezpieczeństwo oraz efektywność prowadzonych w świetlicy zajęć, w szkole stosuje się podział na grupy wiekowe.

 • W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką nauczycieli- wychowawców.

 1. W szkole działa stołówka, ze zmodernizowanym zapleczem kuchennym

 2. Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych.

 • Sportowe

 • Informatyczne

 • Artystyczne

 • Taneczne

 1. Szkoła angażuje rodziców w proces edukacyjny swoich dzieci.

 • Zeszyt korespondencji

 • Zajęcia otwarte dla rodziców

 • Dziennik elektroniczny

 • Angażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły np. kiermasz ciast, mikołajki, organizacja Dnia Dziecka.

IV. Sylwetka absolwenta

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu
społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Naszym celem jest stworzenie placówki nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata. Uwzględniając zmiany, które wprowadza reforma edukacji przekształcając dotychczas funkcjonujący system w 8-letnią szkołę podstawową chcemy wykształcić i wychować ucznia, który:

 • Kocha i szanuje swoją ojczyznę, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. Kultywuje tradycje patriotyczne.

 • Szanuje prawo i jest uczciwy, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki
  i moralności,

 • Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia w kolejnym etapie edukacyjnym.

 • Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

 • Jest świadomym uczestnikiem kultury, rozwija zainteresowania i pasje.

 • Przejawia wysoką kulturę osobistą.

 • Integruje się z rówieśnikami i potrafi budować z nimi przyjazne relacje.

 • Zna siebie, swoje mocne i słabsze strony i jest odporny na niepowodzenia.

 • Rozumie ideę i model wielokulturowości.

 • Jest tolerancyjny i potępia wszelkie przejawy dyskryminacji.

 • Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

 • Posiada podstawy do porozumiewania się w języku obcym.

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, dba o swoje zdrowie.

 • Stosuje się do zasad ekologii.

 • Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji w tym technologii informacyjnych
  i multimedialnych oraz zna zagrożenia wynikające z ich
  korzystania.

V. Model nauczyciela wychowawcy

 • Zna możliwości intelektualne ucznia i dostosowuje do nich swoje wymagania
  i metody pracy.

 • Prezentuje konsekwentną postawę wobec niewłaściwych zachowań wychowanków na terenie szkoły, jak i poza nią.

 • Pomaga uczniom w prezentowaniu prawidłowych zachowań i pożądanych postaw.

 • Właściwie organizuje opiekę nad uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.

 • Współpracuje z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

VI. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wy­chowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
  kształtowanie dojrzałej postawy wobec cielesności poprzez odpowiednią higienę ciała, właściwe odżywianie.

 2. intelektualnej –poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka, pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju. Kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych.

 3. emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmo­nii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyja­jącego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 4. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie dojrzałych więzi między wychowankami
  a nauczycielami,
  kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, odpowiedzialności osobistej, zaufania i szacunku do innych oraz umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, dokonywania wyborów, a także doskonalenia umiejętności wypełniania ról społecznych. Służyć temu mają takie działania wychowawcze jak: tworzenie alternatywnych, pozytywnych grup rówieśniczych
  (wolontariat).

 5. duchowej ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,
  w tym docenienie poczucia sensu istnienia,
  postępowania według norm i zasad moralnych, wrażliwienie na, dobro, prawdę i piękno.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważ­niejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budo­wania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budo­wanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
  a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
  z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wycho­wawców oraz rodziców lub opiekunów;

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyja­jących aktywnemu uczestnictwu uczniów
  w życiu społecznym;

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej;

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospo­łecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugrun­towywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich ro­dziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wycho­wawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psy­chicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i spo­łecznych uczniów;

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyra­żania własnych emocji;

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytua­cjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowe­mu życiu;

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
  w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropo­wych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psycho­tropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw­nych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania prob­lemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak­tywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów pro­wadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psy­choaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;

 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat kon­sekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opie­kunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół
  i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki uniwersalnej to:

 • stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach);

 • propagowanie pro integracyjnych postaw w środowisku szkolnym, dbanie o tworzenie przyjaznego klimatu między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi;

 • wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie;

 • budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli;

 • szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki selektywnej to:

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce szczególnie tym którzy wymagają realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych;

 • wczesne rozpoznawanie uczniów grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub psychologa w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy;

 • kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy;

 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki wskazującej to:

 • Udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce;

 • Stałą współpracę z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;

 • Pomoc specjalistyczną udzieloną przez szkołę;

 • Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy
  i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;

 • Skierowanie rodziców na treningi umiejętności lub inne formy specjalistycznej pomocy.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych sub­stancji psychoaktywnych,

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psy­chotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak­tywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymaga­jące leczenia.

 1. Wspieranie uczniów i wychowanków w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i nauczania zdalnego.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych
  i gru­powych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomen­dowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdol­nienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspo­kajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środ­ków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastęp­czych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,
  a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakre­sie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 7lb ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych na uczniów:

Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na:

 • kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych,

 • skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych.

Działania alternatywne polegające na:

 • organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznyc wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia.

Działania interwencyjne:

 • praca indywidualna z dzieckiem i rodziną

 • organizowanie zajęć wspierających rozwój

 • wsparcie pedagogiczno – psychologiczne

 • interwencje wychowawcze,

 • korzystanie z pomocy specjalistów.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej są ukierunkowane na następujące zadania:

Obszar rozwoju intelektualnego

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zainteresowań
  i predyspozycji oraz kształtowanie postawy twórczej, uczenie planowania pracy własnej

  i dobrej jej organizacji.

 2. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom z różnymi problemami w tym dzieciom niepełnosprawnym, mających trudności w nauce oraz uczniom zdolnym.

 3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

 4. Zapoznanie z prawami i obowiązkami: człowieka, dziecka ucznia.

Obszar rozwoju fizycznego

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania działań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu zycia i harmonijnego rozwoju w szczególnosci dbanie

o higieniczny tryb życia, wpajanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywnosci fizycznej, wzmacnianie zdrowej rywalizacji sportowej .

 1. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

 2. Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, rozpoznawania pojawiających się zagrożeń
  i sposobów zapobiegania im.

Obszar rozwoju społecznego

 1. Wzmacnianie więzi klasowych i szkolnych, integrowanie zespołów klasowych, rozwijanie postaw prospołecznych- nauka dialogu i efektywnej współpracy.

 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 3. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Dbanie
  o prawidłowy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

 4. Zapewnienie bezpieczeństwa, nauka rozumienia i respektowania obowiązujących norm społecznych.

 5. Stworzenie dialogu międzykulturowego w celu kształtowania właściwych postaw uczniów
  i upowszechniania wiedzy o Europie.

Obszar rozwoju emocjonalnego

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, samoakceptacja i budowanie poczucia własnej wartości.

 2. Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, potrafiją wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 3. Doskonalenie umiejętności prospołecznych i rozwiązywania konfliktów bez agresji
  i przemocy.

 4. Kształtowanie kultury osobistej.

Obszar rozwoju duchowego

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości, propagowanie idei tolerancji i szacunku do innych narodów, kultur i religii.

 2. Propagowanie świata wartości, uświadomienie pojęć: dobro i zło oraz nauka odpowiedzialności za nie.

 3. Kształtowanie szacunku dla własnej osoby i dla innych oraz postawy zrozumienia i tolerancji dla każdego ludzkiego istnienia.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VII. Struktura oddziaływań wychowawczych

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

1. Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, znają go i akceptują,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, o zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczą­cymi w klasie,

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną pro­gram wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Dyrektor szkoły:

 1. stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmo­nijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 3. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu inno­wacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 4. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariu­szy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycz­nej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 5. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psycho­logiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 6. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 7. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 8. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilak­tycznego.

3.Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktyczny

 • opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrz- szkolnym
  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązują­cymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • ozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania nie­właściwym zachowaniem podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci
  i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wycho­wawczych.

4. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego uchwala go
  w porozumieniu z radą rodziców,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją przestępczością,

 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-pro­filaktycznego.

5. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowa­niem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uza­leżnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, udzielają uczniom pomocy
  w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

6. Zespół wychowawczy:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagro­żenia młodzieży demoralizacją
  i przestępczością, zasad współ­pracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,

 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowaw­czych nauczycieli,

w tym rozpoczynających pracę w roli wycho­wawcy,

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły

7. Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- -wychowawczy szkoły

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

8. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi j w porozumieniu
  z dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

9.Rada Rodziców:

 • jest organem społecznym szkoły reprezentującym ogół rodziców, podejmującym działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

 • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalany jest Program Wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania i charakterze wychowawczym,

 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

10.Zasady współpracy wychowawczej nauczycieli z rodzicami

a) Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi niezwykle ważne funkcje wychowawcze, przy czym szkoła i nauczyciele pełnią rolę wspomagającą wobec rodziców.

b) Realizacja zadań wychowawczych przyniesie efekty, gdy wzajemna współpraca rozumiana będzie jako spójność postępowania domu rodzinnego i szkoły.

c)Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i powinna mieć formę następujących działań:

 • udziału rodziców w opiniowaniu rocznych działań wychowawczych spotkań organizacyjnych na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego, planach i programach pracy szkoły).

 • spotkań z wychowawcą (indywidualnych oraz podczas zebrań klasowych),

 • wspólnych działań w sprawach na rzecz klasy i szkoły,

 • rozpoznawania oczekiwań rodziców (rozmowy, dyskusje, ankiety),

 • prowadzenia pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,

 • korzystania z pomocy rodziców – ekspertów (fachowców),

 • przekazywania informacji o dziecku,

 • pomocy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

 • listów pochwalnych i gratulacyjnych dla rodziców.

11.Powinności rodziców:

 • współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dziecka,

 • interesowanie się postępami w nauce oraz życiem szkolnym dziecka,

 • zakupienie dziecku niezbędnych przyborów szkolnych i pomocy edukacyjnych,

 • obowiązkowe uczestniczenie w zebraniach klasowych dla rodziców oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym

 • usprawiedliwianie nieobecności dziecka do 7 dni, po tym terminie absencja jest nieusprawiedliwiona.

 • zgłaszanie się do szkoły na wezwanie w wyznaczonym terminie,

 • uczenie dziecka kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego,

 • dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka,

 • przekazanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, by nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa lub życia podczas pobytu w szkole,

 • rozwijanie zainteresowań dziecka, dbanie o jego rozwój fizyczny i psychiczny, duchowy
  i emocjonalny, promowanie zdrowego stylu życia

 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane
  w szkole przez ich dzieci.

12.Współpraca ze środowiskiem

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne
i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku;

 • Punktem Profilaktyki i Uzależnień i Pomocy Rodzinie- Urzędu Miasta;

 • Sądem Rejonowym w Płońsku Wydział Rodziny i Nieletnich;

 • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

 • Strażą Miejską;

 • Strażą Pożarną;

 • Nadleśnictwem Płońsk;

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

 • Domem Dziecka im. Janusz Korczaka w Płońsku;

 • Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ,,Szansa”;

 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku;

 • Parafią Św. Michała Archanioła i Św. Ojca Pio.

VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Wyszczególnienie

Termin

Odpowiedzialny

Szkolenie on-line „Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/2021 – nowa organizacja plan nadzoru pedagogicznego niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami”

13.08

wicedyrekotor

K.Uniewska

Udział w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

15.08

wicedyrektor

E.Kiraga

Narada oświatowa z Burmistrzem Miasta Płońsk

19.08

Dyrekcja

Szkolenie „Procedury zmiany trybu nauczania w placówce oświatowej na wypadek pojawienia się w niej COVID 19 rok szkolny 2020/2021”

20.08

Dyrekcja

Wizytacja Inspektora Ochrony Danych Osobowych

24.08

K.Uniewska

A.Bombińska

E.Gościcka

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

25.08

Dyrektor szkoły

Dystrybucja darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII

od 28.08

nauczyciel biblioteki

A.Wójciak

Wychowawcy klas

Przegląd budynku i terenu wokół szkoły pod względem stanu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wymogów sanitarnych związanych z COVID19

28.08.2020 r.

Zespół ds. bezpieczeństwa

B.Nowakowska, P.Matczak, E.Kiraga, J.Chyczewska, M.Romanowicz,
M. Cholasia

Spotkanie opiekunów i nauczycieli, którzy rozpoczynają lub są w trakcie trwania awansu zawodowego

29.08.202

wicedyrektor E.Kiraga

opiekunowie i nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego

Udział w uroczystej Msza św. w Kościele pod wezwanie Św. Ojca Pio koncelebrowanej przez Księdza Proboszcza Tomasza Markowicza oraz Księdza Kanonika Edmunda Makowskiego, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły oraz Tablica ufundowana przez nauczycieli i pracowników szkoły upamiętniająca Jubileusz

75 – lecia placówki.

We Mszy św. uczestniczyli: Burmistrz Miasta Płońsk p. Andrzej Pietrasik jako Organ Prowadzący, przedstawiciel Rady Rodziców p. Katarzyna Kamińska, poczet sztandarowy, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.

30.08.2020 r.

Dyrekcja szkoły

Rada Rodziców

Społeczność szkolna

Uroczysta inauguracja w Roku Jubileuszu 75 – lecia szkoły podczas której przedstawiciel Rady Rodziców, Pan Piotr Koper, przekazał na ręce Pani Dyrektor Teodozji Gorlewskiej sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku jako symbol najwyższych wartości – honoru i poszanowania Ojczyzny. Pani Dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej przyjęła sztandar będący symbolem wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej szkoły. Po uroczystej prezentacji sztandaru, najmłodsi uczniowie – pierwszoklasiści, najstarsi – ósmoklasiści oraz przedstawiciele wszystkich klas złożyli uroczyste Ślubowanie na nowy sztandar szkoły. Ostatnim punktem uroczystości było wbicie w drzewiec pamiątkowych gwoździ. Symbolicznego gestu dokonali: pan Andrzej Pietrasik- Burmistrz Miasta Płońsk, pan Andrzej Stolpa – Sekretarza Gminy Płońsk, Ks. Tomasz Markowicz – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Ojca Pio, pan Piotr Koper – przewodniczący Rady Rodziców, pani Katarzyna Kamińska – skarbnik Rady Rodziców, pani Małgorzata Jędraszczak, pan Adrian Golacik, pan Rafał Dłużniewski, pani Danuta Krysiak oraz pan Marcin Zaborowski.
Po uroczystej inauguracji roku szkolnego nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez nauczycieli i pracowników szkoły, na której widnieje napis „Tym, którzy tworzyli szkołę, pracowali w niej i zdobywali wiedzę”.

Uroczystości, jak również wszystkie spotkania z wychowawcami odbywały się w reżimie sanitarnym.

1.09

Dyrekcja szkoły

Rada Rodziców

Społeczność szkolna

Udział pocztu sztandarowego, dyrekcji oraz nauczycieli w miejskich obchodach 81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej

1.09

Dyrekcja

Poczet sztandarowy

E.Dąbrowska

I.Zygiel

M.Gajewski

Spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego w sprawie dokonania i monitorowania stanu bezpieczeństwa epidemicznego na terenie szkoły.

3. 09

E.Kiraga koordynator

K.Uniewska

B.Nowakowska

A.Gocalińska

K.Jatkowska

J.Chyczewska

Udział uczniów w Narodowym Czytaniu „Balladyny” w ramach Płońskich Spotkań z Historią. W programie uroczystości odbyło się;

 • odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poświęconej Zofii Malickiej, która podczas okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie dzieci z Poświętnego i okolic,

 • promocja książki Anny Malickiej pt. „Historia rodziny przez dom pisana,

 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą stylizację inspirowaną bohaterami „Balladyny”.

5.09

A.Markowska

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Zebrania stacjonarne z rodzicami uczniów

klas 0 – III

7.09

Zebrania stacjonarne z rodzicami uczniów

klas IV – VI

8.09

Zebrania stacjonarne z rodzicami uczniów

klas

VII i VIII

9.09

Szkolenie nauczycieli on – line w zakresie korzystania z platformy Office 365 w tym komunikatora Teams.

10.09

EKO – TUR

p. A. Cyganik

Wybory do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

14.09

Dyrektor szkoły

Zarząd Rady Rodziców

Przedstawiciele Rad Oddziałowych poszczególnych klas

Wybory do Samorządu Uczniowskiego- kampania odbywać się będzie na szkolnym Facebooku, natomiast głosowanie odbędzie się w szkole z uwzględnieniem wszelkich zasad sanitarnych

do końca września

op. SU

D.Lewandowska

S.Rudzińska

A.Sybicka

Z.Lewandowska

J.Rachocka

Ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję ” – akcja edukacyjna, gazeta tematyczna

21 – 22 IX

T.Panek-Sychowicz

M.Lewandowska

A.Gocalińska

wych. klas I-III

Światowy Dzień Przedszkolaka

21 IX

D.Stankiewicz

Próbna ewakuacja

IX

Zespół ds. bezpieczeństwa-
P. Matczak

Wszyscy pracownicy szkoły

Uczniowie

Dni Patrona Miasta Płońska

IX

M.Mączyńska

A.Gutowska

Dni Patrona Parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku

20 IX

Nauczyciele religii

M.Mączyńska

A.Gutowska

ks. M. Stępka

Europejski Dzień Języków

25 IX

E.Dąbrowska

R.Korzeniewski

A.Tomaszewska

I.Idzikowska

I.Zygiel

W. Łepkowska

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 IX

K.Jatkowska

B.Gorzkiewicz

A.Wójciak

S.Rudzińska

wych. klas I – VIII

Światowy Dzień Zwierząt

05 X

Szkolny Klub Wolontariusza

Wychowawcy klas 0 – III

Nauczyciel przyrody/biologii

Święto Edukacji Narodowej –indywidualnie w klasach (inwencja twórcza nauczycieli)

14 X

SU – opiekunowie

M.Gajewski

D.Krysiak

Dekoracje i upominki: nauczyciele wspomagający

Ślubowanie klas pierwszych

16 X (piątek) g. 17.00

K.Uniewska

Wych. kl.I

K. Jatkowska

K. Milewska

I.Nowakowska

M.Gajewski

SU

Śniadanie daje moc”

XI

Zesp.ds.promocji zdrowia

B.Gorzkiewicz

K.Jatkowska

Z.Lewandowska

Wych. klas

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 XI

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

D.Krysiak

M.Gajewski

M.Jakubiak

A.Sabalska

Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 XI

Dyrekcja

Poczet sztandarowy

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

20 XI

A.Żabowska

A.Tomaszewska

M.Jakubiak

E.Dąbrowska

D.Szelągowska

Samorząd Uczniowski

Próbny egzamin ósmoklasisty

I 2021

Wych. klas VIII

E.Kiraga

Nauczyciele uczący w klasach VIII języka polskiego, matematyki i języków obcych

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 XII

Szkolny Klub Wolontariusza

M.Jakubiak – szkolny koordynator

Mikołajki

6 XII

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Jasełka bożonarodzeniowe

22 XII

A.Gutowska

M.Mączyńska

D.Krysiak

M.Gajewski

dekoracje: nauczyciele wspomagający

Orszak Trzech Króli

6 I

A.Gutowska

M.Mączyńska

ks. M. Stępka

wychowawcy klas

Wyzwolenie Warszawy i Płońska – inna forma upamiętnienia rocznicy

17 I

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Organizacja szkolnych zabaw choinkowych

Klasy IV – VIII

SU

Wychowawcy klas

0 – III

B. Dobrzyńska

M.Malicka

M. Gajewski

Rada Rodziców

SU

Wych. klas IV-VIII

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (inna forma)

2 III

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Jakubiak

M.Gajewski

D.Krysiak

A.Sabalska

Dzień Matematyki w klasach I – VIII

12 III

D.Lewandowska

E.Chrzanowska

Z.Lewandowska

B.Nowakowska kl. III

Dzień Św. Patryka

17 III

T.Panek- Sychowicz

E.Dąbrowska

I.Idzikowska

SU

16 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II (inna forma)

2 IV

M.Mączyńska

A.Gutowska

ks. M. Stępka

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 IV

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele wspomagający

Finał XIV edycji Miejskiego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii klas III i VII’’ o zasięgu powiatowym i polonijnym

IV

A.Kacperska

K.Stryjewska-Wasiak

S.Rudzińska

A.Markowska

M.Gajewski

D.Krysiak

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – upamiętnienie rocznicy katyńskiej, katastrofy smoleńskiej oraz posadzenia Dębu Pamięci (apel przy Dębie Pamięci)

9 IV

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

D.Krysiak

S.Rudzińska

M.Gajewski- nagłośnienie

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 V

Wych. klas VIII

E.Kiraga

Nauczyciele uczący w klasach VIII języka polskiego, matematyki i języków obcych

Światowy Dzień Ziemi

IV

Szkolny Klub Ekologiczny

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 V

g.12.00

Klasa VII s M. Zaborowski, M. Leśniara

Klasy II

(zabrać na rok następny logo szkoły)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – Maja (inna forma)

3 V

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Miejskie obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

3 V

Dyrekcja

Poczet sztandarowy

Poczet uczniowski

R.Brzozowska

K.Stryjewska

Tydzień Bibliotek Szkolnych

8 – 15 V

A.Wójciak

S.Rudzińska

Szkolny Turniej Szachowy- klasy III- VIII

koniec maja

Z.Lewandowska

D.Lewandowska

wych. klas III

Szkolny konkurs czytelniczy

dla klas II

dla klas IV

V

B.Nowakowska

A.Wójciak

S.Rudzińska

Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone z uroczystością nadania nowego sztandaru

V/VI

Dyrekcja

Społeczność szkolna

Rada Rodziców

Obchody Dnia Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

1 VI

n – le wych. fiz

M.Gajewski-nagłośnienie

Rada Rodziców

SU

Wych. klas 0 – VIII

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania”

VI

B.Gorzkiewicz

K.Jatkowska

A.Wójciak

J.Jabłońska

Zakończenie roku szkolnego

klas 0 – VIII

Uroczyste pożegnanie klas VIII

26 VI

Dyrekcja

Nauczyciele

M.Gajewski

K.Stryjewska-Wasiak

Z.Lewandowska

Nauczyciele wspomagający w kl. 8b

Poczet sztandarowy nauczycieli

cały rok szkolny

 1. Zygiel

 2. M.Gajewski

 3. E.Dąbrowska

Poczet sztandarowy uczniów

cały rok szkolny

IX. Konkursy przedmiotowe 2020/2021

Konkurs Matematyczny dla klas VIII Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Z. Lewandowska

E.Chrzanowska

D. Lewandowska

Konkurs Polonistyczny dla klas VIII Mazowieckiego Kuratora Oświaty

A.Dobrowolska

K. Stryjewska- Wasiak

S. Rudzińska

A. Kacperska

XXV Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

A.Kaczmarska

D. Ryglewicz

Samorządowy Konkurs Wiedzy o Płońsku

A.Kaczmarska

D. Ryglewicz

Konkurs Biblijny

A.Gutowska

M.Mączyńska

ks. A.Warda

Miejski Konkurs Ortograficzny klas III i VII „Mistrz Ortografii 2020” o zasięgu powiatowym i polonijnym

I etap listopad

II etap szkolny

do 7 II 2020 r.

Finał 3 IV 2020 r.

A.Kacperska

K.Stryjewska-Wasiak

M. Jakubiak

S. Rudzińska

E.Nowakowska

B.Nowakowska

I.Nowakowska

A.Dobrowolska

Dekoracje/przygotowanie sal

n-le wspomagający

S.Baniszewska

X. Harmonogram działań

SFERA INTELEKTUALNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zainteresowań
i predyspozycji oraz kształtowanie postawy twórczej, uczenie planowania pracy własnej
i dobrej jej organizacji

Realizacja innowacji pedagogicznych:

Gracja z klasą – realizacja innowacji artystycznej

,, Od kaligrafii do ortografii”

Innowacja ,,Eko – Szkoła”

Udział uczniów w narodowym czytaniu ,,Balladyny”

Współpraca z uczelniami wyższymi

Organizację pracy metodą projektu

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwujemy uczniów podczas bieżącej pracy

Przygotowanie w zespołach przedmiotowych propozycji zajęć rozwijających prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów. np. Miejski Konkurs Ortograficzny o zasięgu powiatowym kl. III i VII, wyjazdy do muzeum, teatru, wyjścia do kina, na wystawy, spotkania z ludźmi kultury i aktorami, piosenkarzami, udział w życiu kulturalnym miasta.

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego (tablice ze zdjęciami uczniów, wytwory pracy artystycznej, dyplomy, puchary na holu szkolnym).

Odkrywanie talentów naszych uczniów, zachęcanie do rozwijania ich pasji i zdolności. Plener malarski Udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych – recytatorskich, wokalnych, plastycznych.

-Zachęcanie rodziców do wspierania i rozwoju talentów swoich dzieci

Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej w klasach 0-III,orientacji zawodowej w klasach IV-VI i

doradztwa zawodowego klasach VII i VIII zgodnie z opracowanym Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.

Szkolny festiwal talentów i prezentacja hobbystycznych kolekcji uczniów.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

Prowadzeniem lekcji wychowawczych poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

Szkolenie rady pedagogicznej na temat inteligencji wielorakich

Zajęcia doradztwa zawodowego na temat predyspozycji.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

p.Aneta Sybicka

p. Elżbieta

.Nowakowska

p.Marta

.Lewandowska

Wyznaczone osoby odpowiedzialne za przygotowanie

Doradca zawodowy

Pedagog szkolny

wychowawcy, nauczyciele

organizatorzy przeglądu

Cały rok szkolny

Wrzesień

Zgodnie
z harmonogramem prowadzonych przez konkretne osoby

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych

przedsięwzięć

Cały rok szkolny

Rok szkolny 2019/20, zgodnie
z harmonogramem zajęć

2.Udzielanie pomocy
i wsparcia uczniom
z różnymi problemami w tym dzieciom niepełnosprawnym, mających trudności
w nauce oraz
uczniom zdolnym.

Prowadzenie zajęć EEG Biofeedback, Snoezelen

Prowadzenie zajęć rozwijających
i wyrównujących w ramach projektu unijnego
„Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

Zapewniamy bezpieczeństwo
i opiekę najmłodszym uczniom naszej szkoły, prowadzimy diagnozę gotowości szkolnej
i organizujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Uczestniczymy w projektach edukacyjnych pochodzących z Europejskich Funduszy Społecznych.

Organizujemy i czynnie uczestniczymy w występach muzycznych, konkursach recytatorskich, ortograficznych, plastycznych.

Przeprowadzamy w klasach diagnozy, ankiety i wstępne, obserwacje podczas bieżącej pracy.

Zapewniamy wsparcie pedagogiczo-psychologiczne w czasie epidemii Covid-19 poprzez konsultacje, lekcje warsztatowe oraz zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz zwiększanie motywacji uczniów do nauki podczas nauczania stacjonarnego.

W czasie nauczania zdalnego bądź hybrydowego uczniowie ze specjalnymi potrzebami w dalszym ciągu będą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych w formie online, przez komunikatory internetowe.

Pedagog

Nauczyciele

wychowawca oddziału przedszkolnego. Pedagog, nauczyciele wychowawcy

Dyrekcja, nauczyciele koordynator

Elżbieta Nowakowska

Wychowawcy

Pedagog

psycholog, pedagog, wychowawcy

psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele specjaliści

Obserwacja funkcjonowania uczniów, rozmowy

z uczniami

i rodzicami, wytwory dzieci, informacje zwrotne

od rodziców

3. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych uczniów

Wybory do samorządu uczniowskiego/ wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

Warsztaty w klasach IV-VIII oraz zajęcia na temat wartości
i zasad wolontariatu.

Aktywnie uczestniczymy w pracach samorządu klasowego i szkolnego.

W razie potrzeby bierzemy udział w pracach Rady Rodziców.

W sytuacjach tego wymagających uczestniczymy
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU,

Opiekun Wolontariatu – Milena Jakubiak, pedagog szkolny

Wrzesień

Grudzień

Cały rok szkolny

4.Zapoznanie
z prawami
i obowiązkami
: człowieka, dziecka ucznia

Zapoznanie i przypomnienie uczniom praw i obowiązków ucznia zawartych w szkolnym Statucie.

Udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Udział w konkursie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Wychowawcy klas

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

Pedagog szkolny, zespół wychowawczy

Wrzesień

Listopad

SFERA FIZYCZNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Kształtowanie umiejętności podejmowania działań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia
i harmonijnego rozwoju w szczególności dbanie

o higieniczny tryb życia, wpajanie prawidłowych nawyków żywieniowych
i zachęcanie do aktywności fizycznej, wzmocnienie zdrowej rywalizacji sportowej

Udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia z tego zakresu;

SKS – Realizacja Programu Ministerstwa Sportu

  1. Piłka siatkowa

  2. Piłka koszykowa

Lekkoatletyka dla każdego–realizacja programu ministerialnego SKS – Realizacja Programu Ministerstwa Sportu

  1. Piłka siatkowa

  2. Piłka koszykowa

Lekkoatletyka dla każdego–realizacja programu ministerialnego

Zawody sportowe zgodnie
z kalendarzem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

Organizacja Dnia Dziecka „Zdrowo i na sportowo”

Organizacja szkolnych rozgrywek sportowy

Organizowanie akcji takich jak: ,,Dzień Zdrowego Śniadania”, ,,Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia”, Szkolne Dni Zdrowia, obchody Światowego Dnia Zdrowia;

Udział w programach profilaktycznych „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” (zużyty sprzęt), „Jem kolorowo” w klasach IV- VII; „Lekki tornister”- klasy I-III, „Owoce
i mleko”

Sprawdzanie czystości włosów, paznokci i skóry;

Pełnienie dyżurów na stołówce szkolnej;

Organizowanie spotkań klasowych.

Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące problemów z odżywianiem: nadwaga, otyłość, bulimia, anoreksja.

Dyrektor

Koordynator ds. promocji zdrowia

Wychowawcy nauczyciele rodzice

pielęgniarka wychowawcy

nauczyciele

uczniowie

rodzice

Rada Rodziców

kierownik stołówki

Październik

listopad, kwiecień

Cały rok

2. Dbałość
o bezpieczeństwo
w szkole i poza nią

Bezpieczeństwo w szkole:

– Wychowanie fizyczne

– Dokładne omówienie regulaminów podczas zajęć na właściwych obiektach sportowych.

– Motywowanie do wysiłku oraz zdrowego stylu życia. ( dzień bez smartfona, bez słodyczy, marszobieg dla wszystkich itp.)

– Przestrzeganie zasad bhp, oraz higieny osobistej na lekcjach w-f, oraz innych zajęciach sportowych (zmiana stroju w zależności od miejsca ćwiczeń).

– Organizowanie kulturalnego dopingu w trakcie rywalizacji klasowej , międzyklasowej i międzyszkolnej.

– Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zaangażowanie w sport i aktywność fizyczną.

– Kształtowanie właściwych zachowań fair play na obiektach i stadionach podczas zajęć oraz zawodów i imprez sportowych.

– Dyżury: zapoznanie z regulaminem dyżurów i wycieczek szkolnych.

Stołówka szkolna: zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę podczas jedzenia, zachowanie ciszy i porządku.

-Świetlica: zapoznanie z regulaminem funkcjonowania świetlicy szkolnej.

-Inne zajęcia pozalekcyjne: zajęcia odbywają się w wyznaczonych w planie lekcyjnym salach.

– Zwolnienia uczniów
w trakcie lekcji
: zwolnienia odbywają się zgodnie z ustalonymi procedurami tj. po uprzednim wypełnieniu przez rodzica druku.

– Przegląd szkoły i terenu wokół niej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym
w niej uczniom.

-Próbne ewakuacje

Wspomaganie własnego rozwoju psychofizycznego podczas zajęć z wychowania fizycznego;

Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej podczas pozalekcyjnych zajęć w szkole- UKS; Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych;

Organizowanie i udział
w turniejach sportowych, zawodach i olimpiadach;

Działalność klasy sportowej; Wyjazdy na obozy sportowe;

Poznanie i przestrzeganie zasady ,,fair- play”,

Godne eksponowanie symboli narodowych podczas zawodów sportowych; Właściwe eksponowanie symboli narodowych podczas kibicowania w trakcie zawodów sportowych;

Reprezentowanie w rozgrywkach sportowych klasy, szkoły i lokalnego środowiska;

nauczyciele wf
i wychowawcy

nauczyciele wf
i wychowawcy Rada Rodziców

dyrekcja

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

3.Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, rozpoznawania pojawiających się zagrożeń
i sposobów zapobiegania im

Nauka asertywnej postawy wobec nałogów;

Udział uczniów w programach profilaktycznych realizowanych przez wychowawców, nauczycieli i zewnętrznych realizatorów:

Cukierki” klasy 0-III, „Domowi detektywi” klasy IV i V,

,,Fantastyczne możliwości” klasy VI, ,, Przyjaciele ZIPPIEGO” KLASY I-III

Debata” – klasy VI i VII;

Udział uczniów w kampaniach profilaktycznych takich jak: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Kampania: „Dorośli Dzieciom- Mazowsze na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii.

Udział uczniów i rodziców w programie ,,Nie pal przy mnie proszę” (odziały przedszkolne);

Udział w koncertach profilaktycznych;

Udział uczniów w zajęciach psychoedukacyjnych realizowanych przez pedagoga
i wychowawców;

Udział w konkursach organizowanych przez szkołę
i Punkt Profilaktyki Uzależnień
i Pomocy Rodzinie oraz inne współpracujące instytucje;

Udział w konkursach organizowanych przez policję, straż miejską;

Pogadanki w ramach godzin
z wychowawcą na temat
niebezpieczeństw związanych
z zażywaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;

Udział uczniów w rozmowach indywidualnych i interwencyjnych odnośnie problemów dotyczących używania substancji szkodliwych dla zdrowia i życia;

Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień z rodzicami klas I-VIII; porady, konsultacje, pogadanki, prelekcje, spotkania ze specjalistami;

Konsultacje z pracownikami z Komendy Miejskiej Policji – dzielnicowym, kuratorami sądowymi oraz pracownikami MOPS (wzajemne przekazywanie informacji dotyczących uczniów, podejmowanie interwencji i wspólnych działań zaradczych);

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna);

Szkolenie z zakresu wczesnej interwencji;

Prowadzenie systematycznej diagnozy zagrożeń;

Stała współpraca z rodzicami ucznia z grupy ryzyka, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;

Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;

Działanie w szkolnym kole PCK i w Klubie Wiewiórka; Prowadzenie zajęć „Ratujemy i uczymy ratować”;

Oglądanie filmów instruktażowych, spotkania ze specjalistami

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

rodzice

specjaliści, przeszkoleni nauczyciele

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

rodzice

specjaliści

Dyrektor

pedagog

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

nauczyciele i

wychowawcy

pielęgniarka

opiekunki PCK

Dyrektor

pedagog

nauczyciele i

wychowawcy

zespól wychowawczy pedagog

Rodzice, wychowawcy, pedagog

Opiekunowie koła

specjaliści

Cały rok/w zależności od potrzeb

cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

ały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Kwiecień

maj

SFERA SPOŁECZNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1. Wzmacnianie więzi klasowych i szkolnych, integrowanie zespołów klasowych, rozwijanie postaw prospołecznych – nauka dialogu
i efektywnej współpracy

Rozwijamy umiejętności psychospołeczne uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, prelekcjach.

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią oraz eliminujemy zachowania ryzykowne

Nauka zachowań asertywnych i możliwości obrony w sytuacjach konfliktu z innymi.

Monitorowanie absencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców.

Udział uczniów klas 0- III w programie rozwijającym kompetencje społeczne ,,Spotkania z Leonem”.

Dyrektor

pedagog

nauczyciele
i wychowawcy

pedagog

nauczyciele i

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

dyrektor

pedagog

realizatorzy szkolni

Cały rok szkolny

 1. Wspieranie uczniów w wzmacnianiu więzi społecznych oraz kontaktów inerpersonalnych podczas nauki stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej.

Wychowawcy

Nauczyciele

Rodzice

Pedagog

Psycholog

W zależności od sytuacji epidemicznej

3.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych

Ślubujemy na sztandar szkoły w dniu jej ukończenia.

Posiadamy i znamy śpiewamy podczas uroczystości hymn szkoły,

Dbamy o właściwy strój szkolny,

Znamy osobę patrona i symbole szkoły,

Obchodzimy Dzień Patrona

Bierzemy udział w zorganizowanej przez siebie choince szkolnej.

Prowadzimy kronikę szkolną.

Planujemy i organizujemy wycieczki krajoznawcze.

Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej.

Dyrekcja Wszyscy nauczyciele, wychowawcy

wychowawca

-nauczyciele

-uczniowie

Zakończenie nauki w szkole

Cały rok szkolny

Koniec semestru zimowego

Cały rok szkolny

4.Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Dbanie
o prawidłowy wizerunek szkoły
w środowisku lokalnym

Kontakt z mediami lokalnymi

Ukazywanie osiągnięć
i potencjału społeczności szkolnej.

Współpraca
z organizacjami o zasięgu gminnym i powiatowym przy organizacji większych przedsięwzięć

Promowanie osiąganych przez uczniów wyników
w konkursach przedmiotowych
i tematycznych

Promowanie imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę :

-integracyjnych

– kulturalno- edukacyjnych

– okolicznościowych

– sportowych

– rozrywkowych

-happeningów

-uroczystości kościelnych

Organizowanie spotkań
z przedstawicielami społeczności lokalnej

Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz szkoły przez inne instytucje

Organizujemy
i uczestniczymy
w akademiach szkolnych
z okazji świąt narodowych.

Przygotowujemy szkolny konkurs wiedzy pt. ,,Moje miasto Płońsk”.

Uczestniczymy
w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
Reprezentujemy szkołę
w obchodach świąt narodowych w środowisku lokalnym(poczet sztandarowy) delegacje uczniów i nauczycieli.

Poznajemy kulturę
i tradycję innych narodów oglądając filmy, czytając czasopisma, książki uczestnicząc
w spotkaniach
z przedstawicielami miast partnerskich naszego miasta.

Reprezentujemy Polskę
i nasze miasto
w Dublinie.

Organizujemy wystawy zdjęć z ciekawych miejsc naszych wakacyjnych wojaży.

Zespół ds. promocji

Samorząd,

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy szkolnej

Opiekun pocztu sztandarowego-

Renata Brzozowska

wychowawca

-nauczyciele

-uczniowie

Wychowawcy

-nauczyciele

-uczniowie

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

5.Zapewnienie bezpieczeństwa, nauka rozumienia
i respektowania obowiązujących norm społecznych

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Udział rodziców w spotkaniach z dyrektorem szkoły, pedagogiem, dzielnicowym, dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania powstawaniu zdarzeń zagrażających życiu i zdrowi dzieci (wypadki w szkole
i w drodze z i do szkoły)

Przeprowadzenie prób ewakuacyjnych z budynku

szkoły;

Przegląd budynku pod względem BHP;

Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa według ustalonych procedur
i Statutu Szkoły,

Opracowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i rodziców materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego
i bezpiecznego korzystania z nowych mediów, udział w obchodach ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”;

Sporządzanie protokołów powypadkowych i omawianie konkretnych wydarzeń w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom;

Wychowawcy

dyrektor

rodzice

pedagog szkolny

wychowawcy

Dyrektor

Społeczny inspektor pracy

Pedagog

Nauczyciele

Pracownicy szkoły

Rodzice

Wychowawcy Pedagog nauczyciele informatyki

Dyrektor

Społeczny inspektor pracy

Wrzesień oraz w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

2 razy w roku

Cały rok

Luty

Według potrzeb

6.Stworzenie dialogu międzykulturowego
w celu kształtowania właściwych postaw uczniów

i upowszechniania wiedzy o Europie

Europejski Dzień Języków, Dzień Św. Patryka;

Wyjazdy zagraniczne
w ramach współpracy ze Szkołami Polonijnymi
w Irlandii – wymiana uczniów i nauczycieli, Biała Polska – Zielona Irlandia – współpraca ze Szkołą SEN w Dublinie, Irlandia

Projekt Erasmus+

Zespół: Teresa Panek-Sychowicz, Rafał Korzeniewski, Iwona Idzikowska, Agnieszka Gortat, Edyta Dąbrowska

Nauczyciele, współpracujący ze szkołami polonijnymi

Cały rok

SFERA EMOCJONALNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, samoakceptacja
i budowanie poczucia własnej wartości.

Zajęcia warsztatowe
z wychowawcą
i specjalistami

Rozmowy indywidualne wychowawców, pedagoga, psychologa z uczniami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Zajęcia z psychologiem

Wyjazdy integracyjne

Wychowawcy

Pedagog, psycholog

Dwa razy
w semestrze

W zależności od potrzeb

2.Minimalizowanie negatywnych skutków związanych z sytuacją epidemiologiczną

Udzielanie porad i konsultacji uczniom oraz rodzicom związanych z epidemią COVID-19.

Lekcje warsztatowe dotyczące stresu oraz strategii radzenia sobie z nim.

Psychoedukacja z zakresu epidemii COVID-19

Pedagog, psycholog

wychowawcy

Na bieżąco

2.Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

Rozwiązywanie testów,

Praca w grupach, warsztaty psychoedukacyjne,

Zabawy ruchowe,

Zabawy tematyczne,

Warsztaty radzenia sobie ze stresem, warsztaty dotyczące umiejętności współpracy w grupie, trening umiejętności społecznych

Pomoc psychologiczna- indywidualne wsparcie psychologiczne.

Warsztaty i zajęcia integracyjne.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Zewnętrzni realizatorzy

Na bieżąco
w zależności od potrzeb

3.Doskonalenie umiejętności prospołecznych
i rozwiązywania konfliktów bez agresji
i przemocy

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

Wychowawcy, pedagog

psycholog

W ciągu roku szkolnego
i w zależności od potrzeb

4.Kształtowanie kultury osobistej

Poznawanie zasad savoir-vivre.

Przystąpienie do

Przekazujemy rodzicom listy gratulacyjne, które są formą podziękowania za ich wkład w wychowanie dzieci i współpracę ze szkołą.

Wychowawcy,

Pedagog

Dyrekcja

wychowawcy

Cały rok

Cały rok

Zakończenie roku szkolnego

SFERA DUCHOWA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących
w szkole norm
i wartości, propagowanie idei tolerancji i szacunku do innych narodów, kultur i religii

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Prezentacja filmów o tej tematyce na lekcjach wychowawczych

Zorganizowanie Dnia Świętych Patronów

Organizujemy przedstawienie i występ
dla szkoły Jasełka bożonarodzeniowe

Uczestniczymy
w barwnym korowodzie, Orszaku Trzech Króli – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczestniczymy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

Wychowawcy

Pedagog

Katecheci

Dyrekcja, katecheci, nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny

Grudzień

Styczeń

Grudzień, marzec

2.Propagowanie świata wartości, uświadomienie pojęć: dobro i zło oraz nauka odpowiedzialności za nie

Poznajemy zasady moralne na katechezach, języku polskim, historii, lekcjach wychowawczych oraz zajęciach profilaktycznych.

Uczymy ponoszenia konsekwencji za niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie zgodnie ze Statutem Szkoły.

Organizujemy pielgrzymkę do Rostkowa w celu poznania miejsca narodzin Świętego Stanisława Kostki

Dyrekcja, pedagog, nauczyciele wychowawcy

Pracownicy szkoły

katecheci

Cały rok szkolny

Wrzesień

3.Kształtowanie szacunku dla własnej osoby i dla innych oraz postawy zrozumienia
i tolerancji dla każdego ludzkiego istnienia.

Wspieramy rodziny w umacnianiu wychowawczej funkcji rodziny poprzez: porady, konsultacje, pedagogizację rodziców z zakresu wychowania i opieki.

Bierzemy udział w realizacji programu

Wychowanie do życia
w rodzinie”

Zorganizowanie zajęć warsztatowych doskonalących umiejetnoci wychowawcze „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”

Uczestniczymy
w Programie ,,Między nami Kobietkami”.

Sporządzamy drzewo genealogiczne.

Prezentujemy najciekawsze prace dotyczące historii swojej rodziny na forum klasy, szkoły.

Dyrekcja, pedagog, nauczyciele wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Pedagog

Zewnętrzny prelegent

Wychowawcy, nauczyciel historii

Cały rok szkolny

Cały rok

Cały rok

Raz w roku szkolnym

XI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu infor­macji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i pod­noszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodzi­ców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach oddziałowych, przdmiotowych i zespole wychowawczym.

 6. analizy indywidualnych przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w roku szkolnym 2021/2022 przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego: powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

W każdym roku szkolnym, w terminie 15 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego będzie modyfikowany program wychowawczo- profilaktyczny, w oparciu o diagnozę w zakresie występowania w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem czynników substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotyczącej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

XII. Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego
w Płońsku jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym we wrześniu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest opracowywany odrębny dokument będący harmonogramem działań zaplanowanych do realizacji
w danym roku szkolnym.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

 • Żabowska Anna – przewodnicząca, pedagog

 • Agnieszka Tomaszewska- pedagog

 • Nowakowska Elżbieta- członek zespołu- przewodnicząca kl. II

 • Gorzkiewicz Beata- członek zespołu- przewodnicząca kl. III

 • Szelągowska Daria- psycholog członek zespołu

 • Jakubiak Milena – członek zespołu, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Lewandowska Marta – członek zespołu

 • Panek- Sychowicz Teresa – członek zespołu

 • Sybicka Aneta – członek zespołu

 • Gutowska Aldona – członek zespołu

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w dniu 14 września 2020r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły

Skip to content