Image Alt

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  /  Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W PŁOŃSKU

W ROKU SZKOLNYM

2023/2024

 

 

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).
 4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszcze­gólnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).
 9. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 11. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
  i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).
 16. Zarządzenia Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
  i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
 17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poszczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199).
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 19. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwa­mi używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298).
 20. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
  i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).
 22. Konwencja Praw Dziecka.
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placów­kach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
  i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, infor­macyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.
  z 2015 r. poz. 1249).
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostoso­wanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).
 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 27. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

28.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

29.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie
  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 2. Wytycznych MEN. MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r.
 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

 

 1. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikają­cych z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
i wewnątrz- szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profi­laktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym
w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak
i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wycho­wanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany po­przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa):

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
  i odpowiedzialności za zbiorowość […]”.

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki
i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wnikliwej analizy programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022;
 • Wyników diagnozy występowania czynników ryzyka i czynników chroniących,
 • Wyników diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w celu skonstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022
 • Wniosków z ewaluacji wewnętrznej realizowanej każdego roku przez zespół do spraw ewaluacji,
 • wniosków z  ewaluacji zewnętrznej, wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora;
 • wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych rady pedagogicznej, spostrzeżeń wychowawców klasowych, pedagoga i psychologa szkolnego;
 • podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa i kierunków realizacji zadań
 • wniosków z kontroli NIK w placówkach oświatowych,
 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego itp.),
 • wyników obserwacji,
 • konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu  Uczniowskiego,
 • konsultacji z Radą Rodziców.
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( koncepcja funkcjonowania
  i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora szkoły, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
 • diagnoz przeprowadzonych w maju 2022 r.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniem problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- -profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodzi­ców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samo­rząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
  i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

 

 

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku uwzględnia zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Podstawą prowadzenia działań w szkole jest diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

Do zdiagnozowania środowiska szkolnego posłużyły:

 • ankiety diagnozujące występowanie czynników ryzyka i czynników chroniących (ankiety dla rodziców, uczniów, pracowników),
 • obserwacje zachowań uczniów podczas przerw i lekcji,
 • analizy dokumentacji szkolnej – dziennik, uwagi,

 

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki ryzyka:

 1. Sfera psychologiczna:

1) Nadmierna nieśmiałość, wrażliwość;

2) Chroniczne napięcie i niepokój;

3) Niska samoocena;

4) Brak odporności na stres i problemy;

5) Niski poziom asertywności.

6) Lęki związane z epidemią i wojną w Ukrainie.

7)Kłopoty w samodyscyplinie.

 1. Sfera rodzinna:

1) Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego;

2) Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania, niekonsekwencja);

3) Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość;

4) Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców;

5) Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, złe relacje pomiędzy rodzicami
i dziećmi;

6) Zaburzenia w pełnieniu ról ojca i matki, nieobecność ojca w domu (także psychiczna);

7) Tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających;

8) nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków przez rodziców;

9)Rozwód, separacja, utrata rodziców;

10) powiększająca się liczba uczniów z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznym.

10) Problemy zdrowotne uczniów;

11) Brak czytelnych granic i norm;

12) Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie- niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. Internetu, telewizji.

13)Osamotnienie, brak relacji z dorosłymi i rówieśnikami.

14)Uzależnienia behawioralne.

III. Sfera społeczna:

1) Środowisko sąsiedzkie;

2) Środowisko rówieśnicze;

3) Dostępność substancji odurzających;

4) Moda na zażywanie środków odurzających;

5) Brak nawyku aktywnego wypoczynku;

 1. Sfera szkolna:

1) Obecność środków odurzających w placówce;

2) Niski poziom wiedzy uczniów na temat środków odurzających;

3) Niskie kompetencje nauczycieli w zakresie rozpoznawania środków odurzających.

 

Czynniki chroniące:

 • poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera,
 • wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze wolontaryjnym świadczone na rzecz placówek takich jak: Hospicjum, Dom dziecka, Schronisko dla zwierząt itp.
 • pozytywny klimat szkoły oraz wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli;
 • wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza; zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i stosowanie właściwych w tym zakresie procedur, a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami;
 • wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy;
 • okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;
 • szkoła promuje zdrowy styl życia, pokazuje jak można spędzić wolny czas;
 • zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy;
 • silna więź emocjonalna z rodzicami;
 • zainteresowanie nauką szkolną;
 • regularne praktyki religijne;
 • poszanowanie norm, wartości, autorytetów, tradycji;
 • przynależność do pozytywnej grupy duża grupa uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki. Są to uczniowie, którzy doceniają pozytywny klimat szkoły, angażują się w niemal wszystkie działania i inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły (często z własnej inicjatywy wpływają, tym samym na promowanie oferty edukacyjnej szkoły).

 

Diagnoza w zakresie czynników ryzyka i czynników chroniących, zagrożeń związanych
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych przeprowadzona została wśród uczniów i nauczycieli. Wyniki ankiet potwierdzają zasadność dotychczas zaplanowanych i podejmowanych działań w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym naszej szkoły.

 

Rodzaj sfery Czynniki ryzyka Czynniki chroniące Zadania
Sfera psychologiczna -Lęki związane z pandemią i wojną w Ukrainie;

– Brak odporności na stres;

Poczucie osamotnienia;

– uzależnienia behawioralne;

– lęki związane z epidemią i wojną w Ukrainie;

kłopoty z samodyscypliną.

 

 

– Poczucie przynależności- uczniowie lubią naszą szkołę, swoją klasę, chętnie chodzą do szkoły,

– Pozytywny klimat szkoły;

-Uczniowie mogą liczyć na wsparcie emocjonalne ze strony nauczycieli;

– Nauczyciele stwarzają uczniom okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć;

– Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza; zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i stosowanie właściwych w tym zakresie procedur,

a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami;

– wychowawcy realizują zajęcia, które budują w społecznościach klasowych wsparcie, pomoc i wzajemna życzliwość.

 

Przygotowywanie się na prowadzenie wielu trudnych dyskusji z uczniami(poszerzanie swojej wiedzy we wskazanej tematyce)

Pogadanki z uczniami na temat samooceny, budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Realizowanie zadań w ramach innowacji pedagogicznej „Zero stresu, 100%zadowolenia”

Współpraca z Punktem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Płońsku, udział w kampanii „CoZaDużoToNiezdrowo”

Warsztaty

Treningi umiejętności społecznych- szkolenie dla nauczycieli

 

Zajęcia psycho- edukacyjne

Organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań ze specjalistami rozwijającymi zainteresowania uczniów.

Zapoznawanie ucznia
z możliwymi drogami rozwoju zawodowego w ramach zajęć doradztwa zawodowego.
W ramach doradztwa zawodowego- lekcje warsztatowe, wspierające samopoznanie ucznia np. poprzez przeprowadzenie Testu Predyspozycji Zawodowych oraz Testu Inteligencji Wielorakiej

Systematyczne spotkania z uczniami z Ukrainy w celu ich poznania i integracji z innymi.

Prowadzenie zajęć integracyjnych/reintegracyjnych

Treningi samodyscypliny- ćwiczenia systematyczności i samokontroli.

Sfera rodzinna -Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie- niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. Internetu, telewizji.

-Brak stabilnej sytuacji  rodzinnej( wzrost liczby rozwodów lub separacja rodziców);

-Wzrost sytuacji konfliktowych w rodzinie;

-Pogorszenie sytuacji finansowej rodzin;

-Częste konflikty z rodzicami;

-Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie- niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. Internetu, telewizji.

-Powiększająca się liczba uczniów z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznym.

-Problemy zdrowotne uczniów;

-Brak czytelnych granic i norm;

-Przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w sferach, do których nie jest ono przygotowane emocjonalnie- niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. Internetu, telewizji.

– Osamotnienie, brak relacji z dorosłymi i rówieśnikami.

-Uzależnienia behawioralne.

 

 

– Rodzice są zainteresowani sprawami swoich dzieci;

– Brak tolerancji rodziców wobec używania przez dzieci alkoholu lub innych substancji odurzających, a także agresji i przemocy;

– Rodzice lubią spędzać czas wolny wspólnie ze swoimi dziećmi.

Szkolenie dla rodziców- Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka/Jak budować poczucie wartości u dziecka

 

Wczesne rozpoznawanie uzależnień behawioralnych i krótka interwencja; budowanie więzi uczniów ze szkołą; korygowanie deficytów rozwojowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera społeczna -Brak lub ograniczenie wspólnych działań społecznych; wolontaryjnych;

-Brak lub ograniczenie imprez szkolnych integrujących społeczność klasową i szkolną  oraz uczestnictwo w akcjach i kampaniach społecznych;

-Deficyty w umiejętnościach prospołecznych i komunikacyjnych.

– brak nawyku aktywnego wypoczynku.

-Uczniowie mają poczucie przynależności do swojej klasy i szkoły, utożsamiają się z nią;

– Szkoła promuje zdrowy styl zycia, pokazuje jak można zdrowo spędzać czas wolny;

– Wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze wolontaryjnym świadczone na rzecz placówek takich jak: Hospicjum, Dom dziecka, Schronisko dla zwierząt itp.

– Brak dostępności substancji odurzających;

 

Informowanie
i zachęcanie do czynnego udziału wraz z dziećmi w akcjach, happeningach na terenie szkoły i miasta. 

Pogadanki na godzinie wychowawczej na temat różnorodności ludzi, potrzebie dbania o swoje zdrowie
i zdrowy wygląd,

 

Zajęcia integrujące grupę,

 

Zajęcia warsztatowe- doskonalenie umiejętności współpracy.

Uczestniczenie w sportowych akcjach na terenie szkoły, np. Sportowy Turniej Miast, zawody sportowe z okazji Dnia dziecka.

Zapoznawanie  uczniów ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu.

Sfera szkolna – Zdarzają się sytuacje wykluczenia ucznia
w klasie;- Zdarzają się zachowania agresywne wobec uczniów młodszych;

– Brak otwartości na wzajemne relacje zarówno rówieśnicze, jak również z nauczycielami;

– Trudności adaptacyjne w tym mała samokontrola i samodyscyplina.

– Pozytywny klimat szkolny;

–  Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole

– Promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia, organizowanie i pokazywanie jak można zdrowo spędzić wolny czas;

– Zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy,

– Zainteresowanie nauką szkolną,

-Uczestnictwo uczniów w zajęciach poza lekcyjnych, zawodach, konkursach, akcjach, kampaniach,

– Poszanowanie nom, wartości, autorytetów, tradycji;

– Brak obecności środków odurzających w szkole;

– Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych przez nauczycieli uczących w szkole.

– Rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych o psychicznych skutkach wykluczenia, udział w w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa/ pedagoga

 

– Coroczne szkolenia dla rady pedagogicznej
w zakresie uzależnień;

 

 

 • używanie wulgaryzmów, agresja słowna lub fizyczna, agresja stosowana przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych oraz na portalach społecznościowych, wynikająca najczęściej z braku zasad kulturalnego zachowania wyniesionego ze środowiska rodzinnego oraz ,,mody” na pewne zwroty i zachowania funkcjonujące wśród dzieci,
 • deficyty umiejętności społecznych,
 • brak umiejetnosci mediacyjnych,
 • ingerowanie uczniów i rodziców w decyzje nauczycieli,
 • nadopiekuńczosć wobec dzieci, zbyt mała ilosć czasu powięcanego dzieciom przez rodziców,
 • nieumiejętność radzenia sobie ze trudnymi emocjami np. złością, frustracją
 • zbyt mała świadomość zagrożenia uzależnieniami.

 

 

 

 

 

 

W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na:

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,
  w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
  i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 10. Misja szkoły

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja wszechstronnemu
i harmonijnemu rozwojowi młodego człowieka, który sprosta wyzwaniom stawianym przez współczesny świat, przygotowuje do samodzielności i integruje ze środowiskiem lokalnym”.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na warto­ści kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wy­miarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowa­nia postaw patriotycznych,  a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształ­towanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę
  z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

 

III. Wizja szkoły

Dydaktyka

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia poprzez:

 • Diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów.
 • Systematyczną i rzetelną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Ewaluację osiągnięć dydaktycznych uczniów.
 • Analizę wyników nauczania i uwzględnianie wniosków wynikających tej analizy
  w planach dydaktycznych na dany rok szkolny.
 • Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się poprzez jasno określone wymagania edukacyjne, motywujący system oceniania, rozwijanie kreatywności, odpowiedzialności, umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy, aktywizujące metody pracy.
 • Osiąganie standardów edukacyjnych i zdobywanie wysokich lokat w konkursach na różnych szczeblach.

 

Podejmowane działania:

 • W szkole przeprowadza się testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów oraz testy kompetencji.
 • Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w nowatorski sposób.
 • Stosują multibooki jako skuteczną formę aktywizacji uczniów.
 • Wykorzystują projektor i tablicę interaktywną.
 • Wykorzystują sprzęt w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”
 • Korzystają z zasobów cyfrowej szkoły.
 • Zachęcają do samodzielnej pracy w domu poprzez wykorzystanie technik komputerowych, Internetu oraz platform e-learningowych.
 • Stosują aktywizujące metody nauczania, w tym metodę projektu.
 • Opracowują i wdrażają programy własne.
 • Analizuje się wyniki sprawdzianów.
 • Nauczyciele uwzględniają wnioski z analizy wyników sprawdzianów w swoich planach dydaktycznych.
 • Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań
  i uzdolnień uczniów.
 • Dla uczniów z trudnościami w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie indywidualne oraz zajęcia specjalistyczne:
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia TUS
 • terapia pedagogiczna
 • EEG Biofeedback
 • Zajęcia Snozelen
 • Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne, programy własne, projekty edukacyjne.
 • Szkoła oferuje naukę pływania dla wszystkich uczniów.
 • Nauczyciele rozwijają kompetencje informatyczne i komunikacyjne dzieci.
 • Zapewniają uczniom dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

 • Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami wykorzystując TIK.
 • Korzystanie z zasobów pracowni ,,Laboratoria Przyszłości”

 

 

 

Wychowanie

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest przygotowanie dziecka do dokonywania właściwych dla jego wieku rozwojowego wyborów życiowych poprzez:

 • Wdrażanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych i poczucia odpowiedzialności
  za swoją naukę.
 • Kształtowanie postaw demokratycznych.
 • Uświadamianie uczniom praw i obowiązków ucznia oraz konieczności respektowania praw każdego człowieka.
 • Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.
 • Rozwijanie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej uczniów.
 • Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów.
 • Prowadzenie preorientacji zawodowej dla absolwenta 8-klasowej szkoły podstawowej.
 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności w osiąganiu wartościowych celów.
 • Pielęgnowanie wartości rodzinnych i tradycji środowiska lokalnego.
 • Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym.
 • Tworzenie warunków do prawidłowych relacji między szkołą, rodzicami
  i dziećmi.
 • Zapewnianie równości szans edukacyjnych i wychowawczych.

Podejmowane działania

 • Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który będzie monitorowany
  i ewaluowany po roku realizacji, a wnioski wynikające z ewaluacji zostaną uwzględniane
  w planach wychowawczych nauczycieli na każdy rok szkolny.
 • Promowanie szkoły poprzez prezentowanie swoich osiągnięć w środowisku lokalnym,  rozwijanie oferty edukacyjnej, pozyskiwanie  sojuszników działań szkoły, działanie na rzecz środowiska lokalnego.
 • Nauczyciele realizują programy dotyczące bezpieczeństwa.
 • Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić
 • Programy rekomendowane: Program profilaktyczny „Debata”, „Domowi detektywi”, „Cukierki”, „Fantastyczne możliwości”, „Unplugged”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”; „Spotkanie
  z Leonem”, ,,Przyjaciele Zippiego”.
 • Akcje i kampanie profilaktyczne: „CoZaDużoToNieZdrowo”;
 • W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 • Reprezentuje i integruje społeczność uczniowską poprzez organizację szkolnych mikołajek, zabaw karnawałowych, Dnia Dziecka.
 • Podaruj małym pacjentom odrobinę uśmiechu-cykliczne spotkania uczniów z chorymi dziećmi w szpitalu
 • Dzień praw i obowiązków ucznia
 • Gazetka szkolna
 • Nauczyciele organizują wycieczki do instytucji kulturalnych.
 • Wychowawcy organizują spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody, w tym rodziców uczniów.
 • Szkoła podejmuje działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci
  i młodzieży.
 • Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • Spotkania z autorami książek dla dzieci
 • Nauczyciele podejmują działania mające na celu niwelowanie agresji wśród uczniów.
 • Zajęcia dla uczniów – „Trening Umiejętności Społecznych”
 • Udział w kampanii „Reaguj na przemoc”
 • W szkole stwarzane są sytuacje mające na celu budowanie poprawnych relacji koleżeńskich oraz rodzinnych.
 • Warsztaty;
 • Organizacja Dnia Rodziny
 • Spotkania integracyjne na początku każdego etapu edukacyjnego
 • Pedagog szkolny otacza opieką uczniów oraz wspiera nauczycieli i rodziców
  w procesie wychowawczym.
 • Szkoła promuje kulturalne zachowania i prospołeczne postawy uczniów,
  ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa i poszanowania praw drugiego człowieka.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających zachowania prozdrowotne, konkursach
  i zawodach sportowych.
 • Podejmowanie działań wynikających z harmonogramu „Szkoła Promująca Zdrowie” np. „Śniadanie daje moc”, „Tydzień chleba”;

 

Działalność opiekuńcza

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest wspieranie rodziców w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych poprzez:

 • Prowadzenie świetlicy szkolnej w elastycznych i dogodnych godzinach.
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w dni wolne od zajęć szkolnych.
 • Prowadzenie stołówki szkolnej.
 • Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych.
 • Modernizowanie pomieszczeń i wyposażenia szkoły.
 • Spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny.
 • Właściwe i estetyczne zagospodarowanie obiektu.

 

Podejmowane działania

 

 • Świetlica szkolna jest miejscem sprzyjającym procesowi adaptowania się dzieci do rzeczywistości szkolnej i wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.
 • Ze względu na bezpieczeństwo oraz efektywność prowadzonych w świetlicy zajęć, w szkole stosuje się podział na grupy wiekowe.
 • W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką nauczycieli- wychowawców.
 • W szkole działa stołówka, ze zmodernizowanym zapleczem kuchennym
 • Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych.
 • Sportowe
 • Informatyczne
 • Artystyczne
 • Taneczne
 • Szkoła angażuje rodziców w proces edukacyjny swoich dzieci.
 • Zeszyt korespondencji
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Dziennik elektroniczny
 • Angażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły np. kiermasz ciast, mikołajki, organizacja Dnia Dziecka.
 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Naszym celem jest stworzenie placówki nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata. Uwzględniając zmiany, które wprowadza reforma edukacji przekształcając dotychczas funkcjonujący system w 8-letnią szkołę podstawową chcemy wykształcić i wychować ucznia, który:

 • Kocha i szanuje swoją ojczyznę, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. Kultywuje tradycje patriotyczne.
 • Szanuje prawo i jest uczciwy, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki
  i moralności,
 • Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia w kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Jest świadomym uczestnikiem kultury, rozwija zainteresowania i pasje.
 • Przejawia wysoką kulturę osobistą.
 • Integruje się z rówieśnikami i potrafi budować z nimi przyjazne relacje.
 • Zna siebie, swoje mocne i słabsze strony i jest odporny na niepowodzenia.
 • Rozumie ideę i model wielokulturowości.
 • Jest tolerancyjny i potępia wszelkie przejawy dyskryminacji.
 • Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
 • Posiada podstawy do porozumiewania się w języku obcym.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, dba o swoje zdrowie.
 • Stosuje się do zasad ekologii.
 • Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji w tym technologii informacyjnych
  i multimedialnych oraz zna zagrożenia wynikające z ich korzystania.

 

 1. Model nauczyciela wychowawcy
 • Zna możliwości intelektualne ucznia i dostosowuje do nich swoje wymagania
  i metody pracy.
 • Prezentuje konsekwentną postawę wobec niewłaściwych zachowań wychowanków na terenie szkoły, jak i poza nią.
 • Pomaga uczniom w prezentowaniu prawidłowych zachowań i pożądanych postaw.
 • Właściwie organizuje opiekę nad uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
 • Współpracuje z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważ­niejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budo­wania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budo­wanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
  a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
  z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wycho­wawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyja­jących aktywnemu uczestnictwu uczniów
  w życiu społecznym;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospo­łecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugrun­towywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich ro­dziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wycho­wawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psy­chicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i spo­łecznych uczniów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyra­żania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytua­cjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowe­mu życiu;
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
  w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropo­wych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psycho­tropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktyw­nych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania prob­lemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak­tywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów pro­wadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psy­choaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat kon­sekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opie­kunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół
  i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki uniwersalnej to:

 • stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach);
 • propagowanie pro integracyjnych postaw w środowisku szkolnym, dbanie o tworzenie przyjaznego klimatu między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi;
 • wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie;
 • budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli;
 • szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

 

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki selektywnej to:

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce szczególnie tym którzy wymagają realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • wczesne rozpoznawanie uczniów grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub psychologa w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy;
 • kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy;
 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą.

 

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki wskazującej to:

 • Udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce;
 • Stałą współpracę z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;
 • Pomoc specjalistyczną udzieloną przez szkołę;
 • Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy
  i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;
 • Skierowanie rodziców na treningi umiejętności lub inne formy specjalistycznej pomocy.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych sub­stancji psychoaktywnych,

 

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;

 

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psy­chotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak­tywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymaga­jące leczenia.

 

 1. Wspieranie uczniów i wychowanków w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i nauczania zdalnego.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych
  i gru­powych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomen­dowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdol­nienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspo­kajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środ­ków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastęp­czych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,
  a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakre­sie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 7lb ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

Strategie oddziaływań profilaktycznych na uczniów:

Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na:

 • kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych,
 • skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych.

 

Działania alternatywne polegające na:

 • organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznyc wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia.

Działania interwencyjne:

 • praca indywidualna z dzieckiem i rodziną
 • organizowanie zajęć wspierających rozwój
 • wsparcie pedagogiczno – psychologiczne
 • interwencje wychowawcze,
 • korzystanie z pomocy specjalistów.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej są ukierunkowane na następujące zadania:

 

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

VII. Struktura oddziaływań wychowawczych

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

 1. Rodzice:
 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, znają go i akceptują,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, o zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczą­cymi w klasie,
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną pro­gram wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły:
 2. stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmo­nijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 4. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu inno­wacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 5. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariu­szy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycz­nej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 6. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psycho­logiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 7. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 8. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 9. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilak­tycznego.

 

3.Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktyczny
 • opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrz- szkolnym
  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązują­cymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • ozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania nie­właściwym zachowaniem podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci
  i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wycho­wawczych.

 

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego uchwala go
  w porozumieniu z radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-pro­filaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowa­niem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uza­leżnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, udzielają uczniom pomocy
  w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

 

 1. Zespół wychowawczy:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagro­żenia młodzieży demoralizacją
  i przestępczością, zasad współ­pracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowaw­czych nauczycieli,

w tym rozpoczynających pracę w roli wycho­wawcy,

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły

 

 1. Pedagog szkolny/pedagog specjalny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- -wychowawczy szkoły

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi j w porozumieniu
  z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

9.Rada Rodziców:

 • jest organem społecznym szkoły reprezentującym ogół rodziców, podejmującym działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalany jest Program Wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania i charakterze wychowawczym,
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

 

10.Zasady współpracy wychowawczej nauczycieli z rodzicami

 1. a) Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi niezwykle ważne funkcje wychowawcze, przy czym szkoła i nauczyciele pełnią rolę wspomagającą wobec rodziców.
 2. b) Realizacja zadań wychowawczych przyniesie efekty, gdy wzajemna współpraca rozumiana będzie jako spójność postępowania domu rodzinnego i szkoły.

c)Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i powinna mieć formę następujących działań:

 • udziału rodziców w opiniowaniu rocznych działań wychowawczych spotkań organizacyjnych na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego, planach i programach pracy szkoły).
 • spotkań z wychowawcą (indywidualnych oraz podczas zebrań klasowych),
 • wspólnych działań w sprawach na rzecz klasy i szkoły,
 • rozpoznawania oczekiwań rodziców (rozmowy, dyskusje, ankiety),
 •  prowadzenia pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,
 • korzystania z pomocy rodziców – ekspertów (fachowców),
 • przekazywania informacji o dziecku,
 • pomocy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
 • listów pochwalnych i gratulacyjnych dla rodziców.

 

 

11.Powinności rodziców:

 • współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dziecka,
 • interesowanie się postępami w nauce oraz życiem szkolnym dziecka,
 • zakupienie dziecku niezbędnych przyborów szkolnych i pomocy edukacyjnych,
 • obowiązkowe uczestniczenie w zebraniach klasowych dla rodziców oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym
 • usprawiedliwianie nieobecności dziecka do 7 dni, po tym terminie absencja jest nieusprawiedliwiona.
 • zgłaszanie się do szkoły na wezwanie w wyznaczonym terminie,
 • uczenie dziecka kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego,
 • dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka,
 • przekazanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, by nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa lub życia podczas pobytu w szkole,
 •  rozwijanie zainteresowań dziecka, dbanie o jego rozwój fizyczny i psychiczny, duchowy
  i emocjonalny, promowanie zdrowego stylu życia
 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane
  w szkole przez ich dzieci.

 

12.Współpraca ze środowiskiem

 

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne
i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku;
 • Punktem Profilaktyki i Uzależnień i Pomocy Rodzinie- Urzędu Miasta;
 • Sądem Rejonowym w Płońsku Wydział Rodziny i Nieletnich;
 • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 • Strażą Miejską;
 • Strażą Pożarną;
 • Nadleśnictwem Płońsk;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Domem Dziecka im. Janusz Korczaka w Płońsku;
 • Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ,,Szansa”;
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku;
 • Parafią Św. Michała Archanioła i Św. Ojca Pio.

 

 

 

 

VIII. Harmonogram przedsięwzięć, działań i uroczystości

 

 

Wyszczególnienie

Termin Odpowiedzialny
Udział w uroczystych obchodach 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 15.08 Wicedyrektor E.Kiraga

Poczet sztandarowy

M. Leśniara

E.Gościcka

M.Malicka

Dystrybucja darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII od 25.08 nauczyciel biblioteki

A.Wójciak

M.Stradomska

Wychowawcy klas

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.08 Dyrektor szkoły
Przegląd budynku i terenu wokół szkoły pod względem stanu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wymogów sanitarnych związanych z COVID19 30.08.2022 r. Zespół ds. bezpieczeństwa

B.Nowakowska, P.Matczak, E.Kiraga, J.Chyczewska, M.Romanowicz,
M. Leśniara

Udział pocztu sztandarowego, dyrekcji oraz nauczycieli w miejskich obchodach 83. Rocznicy wybuchu II wojny światowej 1.09 Dyrekcja

Poczet sztandarowy

K.Szymański

A.Gocalińska

S.Baniszewska

Delegacja uczniów i nauczyciele

Udział uczniów w Narodowym Czytaniu „Ballady i romanseAdama Mickiewicza 3.09 A.Markowska

S.Rudzińska

K.Rumianowska

J.Wierzbicka

XXVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin  XIV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 13-19.09 M.Zaborowski, M.Leśniara, R.Brzozowska,

P.Matczak, A.Tomaszewska, M.Malicka, K.Matczak, M.Jakubiak

Udział w IX edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022 7 – 9.10 E.Nowakowska, D.Lewandowska, E.Gościcka, A.Sabalska, M.Jakubiak A.Leszczyńska, A.Tomaszewska
Plener malarski (przy stacji kolejowej związany tematycznie z Płońskiem) B.Niewiadomska

M.Gajewski

J.Rachocka

Patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP – Paweł Edmund Strzelecki i Aleksander Fredro Przez cały rok geografia , zespół ds. wolontariatu, n-le j.polskiego ,historii ????
Wybory do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 13.09 Dyrektor szkoły

Zarząd Rady Rodziców

Przedstawiciele Rad Oddziałowych poszczególnych klas

Odpust w Parafii pod wezwaniem św. Ojca Pio 18 IX Wychowawcy klas

M.Mączyńska

M.Zaborowski

P.Matczak

M.Leśniara

Wybory do Samorządu Uczniowskiego do 19 IX op. Samorządu Uczniowskiego

B.Dobrzyńska

A.Sabalska, M.Malickaa, B.Niewiadomska

29 ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” – akcja edukacyjna, gazeta tematyczna 17 – 19 IX K.Jeglińska

M.Lewandowska, A.Gocalińska, K.Milewska, E.Gościcka

wych. klas

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 IX R.Grzelak
Próbna ewakuacja 23 IX Zespół ds. bezpieczeństwa-
P. Matczak, J.ChyczewskaWszyscy pracownicy szkoły

Uczniowie

Dni Patrona Miasta Płońsk pn. „Jarmark św. Michała Archanioła” 25 IX godz. 13.00 A.Sybicka, M.Gajewski ????7
Europejski Dzień Języków 26 IX E.Dąbrowska, R.Korzeniewski

A.Tomaszewska, I.Idzikowska,

D.Ryglewicz, I.Zygiel, M.Jakubiak

W. Łepkowska

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 29 IX K.Jatkowska

B.Gorzkiewicz

A.Wójciak

M.Stradomska

n-le języka polskiego

Ślubowanie klas pierwszych 11 X Wicedyrektor K.Uniewska

wych. kl.I

M.Gajewski, D.Krysiak

SU

Święto Edukacji Narodowej 14 X SU – opiekunowie

M.Gajewski, D.Krysiak

 

M.Malicka, B.Dobrzyńska, A.Sybicka, A.Tomaszewska, R.Brzozowska, M.Leśniara

Dekoracje i upominki: nauczyciele wspomagający

Pamiętamy o pracownikach szkoły, którzy odeszli – wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy koniec X SU
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 6 X n-le matematyki i klasy II – III
„Śniadanie daje moc” w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania 8 XI Zesp.ds.promocji zdrowia

B.Gorzkiewicz

K.Jatkowska

Z.Lewandowska

Wych. klas 0 – VIII

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 10 XI A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Gajewski

D.Krysiak

M.Jakubiak

A.Sabalska

Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 XI  Dyrekcja

Poczet sztandarowy O.Kluczewska, K.Matczak, M.Zaborowski

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka 18 lub 21 XI A.Leszczyńska

A.Tomaszewska

M.Jakubiak

E.Dąbrowska

Samorząd Uczniowski

Wych.klas

Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era

 

Wych. klas VIII

E.Kiraga

Nauczyciele uczący w klasach VIII języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 XII Szkolny Klub Wolontariusza

M.Jakubiak – szkolny koordynator

Mikołajki 6 XII Samorząd Uczniowski

Nauczyciele wspomagający

Rada Rodziców

Jasełka bożonarodzeniowe 22 XII M.Mączyńska

M.Gajewski

D.Krysiak

Ks. S.Zalewski

dekoracje: nauczyciele wspomagający

Orszak Trzech Króli 6 I M.Mączyńska

ks. S.Zalewski

wychowawcy klas

Wyzwolenie Warszawy i Płońska 17 I A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Poczet sztandarowy

Dzień Babci i Dziadka 21 – 22 I Wychowawcy klas 0 – III i IV – VIII
Organizacja szkolnych zabaw choinkowych

 

 

 

 

 

SU

Wychowawcy klas

0 – III

Zespół taneczno – ruchowy

Rada Rodziców

Wych. klas IV-VIII

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2 III A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Gajewski

Klasy VIII

Dzień Matematyki w klasach I – VIII 14 III D.Lewandowska

E.Chrzanowska

Z.Lewandowska

A.Sybicka kl. III

18 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II 2 IV M.Mączyńska

D.Krysiak

M.Gajewski

ks. S.Zalewski

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 IV Pedagog

Psycholog

Nauczyciele wspomagający

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – upamiętnienie rocznicy katyńskiej, katastrofy smoleńskiej (apel przy Dębie Pamięci) 9 IV A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Gajewski

D.Krysiak

Światowy Dzień Ziemi  IV Szkolny Klub Ekologiczny

M.Lewandowska

K.Jeglińska

K.Milewska

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 V Klasa IV s  M. Zaborowski,
M. LeśniaraKlasy „0” , III

(zabrać na rok następny logo szkoły)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 –  Maja  (inna forma) 3 V A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Miejskie obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –  Maja 3 V Dyrekcja

Poczet sztandarowy n-li

Poczet uczniowski

op. R.Brzozowska, K.Jeglińska, E.Dąbrowska

Tydzień  Bibliotek Szkolnych – konkurs czytelniczy 8 – 15 V A.Wójciak

M.Stradomska

I.Zygiel

wych.klas

Dzień Patrona Szkoły 8 V n-le języka polskiego

D.Krysiak

M.Gajewski

SU

Egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE 23,24,25 V  
Szkolny Turniej Szachowy dla uczniów klas I – VIII koniec maja M.Leśniara

Z.Lewandowska

 

Obchody Dnia Dziecka – Międzyszkolne Rozgrywki Sportowe klas …..

(taniec zumba, aerobick, w czasie roku szkolnego klasami ćwiczyć taniec – na Dzień Dziecka cała szkoła)

koniec V n – le wych. fiz

B.Dobrzyńska, M.Malicka, A.Tomaszewska, R.Brzozowska

Rada Rodziców

SU

Wych. klas 0 – VIII

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania” VI B.Gorzkiewicz

K.Jatkowska

A.Wójciak

M.Stradomska

S.Baniszewska

n-le języka polskiego

Zakończenie roku szkolnego

klas 0 – VIII

Uroczyste pożegnanie klas VIII

 23 VI Dyrekcja

Nauczyciele

Wychowawcy klas VIII

Nauczyciele wspomagający w kl.VIII

Poczet sztandarowy  nauczycieli cały rok szkolny I.                   K.Matczak

II.                S.Baniszewska

III.             K.Szymański

Poczet sztandarowy  uczniów cały rok szkolny

 

 

 1. Harmonogram działań

I.KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU ZDROWOTNEGO

ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Podejmować działania mające wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, we współpracy z rodzicami. Realizacja programu „Junior – Edu – Żywienie” oraz programów profilaktycznych i zdrowotnych.

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców.

Uczestniczenie w organizowanych zawodach i imprezach sportowych.

Spotkania integracyjne, wycieczki.

Zawody sportowe, turnieje, akcje, np. Sportowe Rozgrywki Turniejowe, Turniej Szachowy.

Spotkania z pedagogiem,  psychologiem, pedagogiem specjalnym..

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z poradnią, instytucjami miejskimi.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i fizycznym – Punkt Profilaktyki, MCK, MCSiR.

Udział w akcjach : Szkoły Promującej Zdrowie, „Śniadanie Daje Moc”, „Dzień Zdrowia”.

Pogadanki na lekcjach na temat radzenia sobie ze stresem i emocjami,

Dbanie o stały kontakt nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi

poprzez zebrania, spotkania indywidualne oraz dziennik elektroniczny.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Radzenie sobie z lękiem
i stresem. Kształtowanie umiejętności zachowania się
w sytuacji kryzysowej, w tym
w sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie.
Priorytet nr 2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

– Realizacja innowacji pedagogicznej „Zero stresu, 100% zadowolenia”

-Godziny wychowawcze nt. „zarządzania” swoim stresem, wywołanym sytuacją kryzysową, stosowania technik relaksacyjnych, rozładowywania napięć i emocji,

-Stwarzanie uczniom możliwości nazwania swoich emocji w związku z sytuacją w Ukrainie,

-Indywidualne rozmowy z uczniami z Ukrainy, ułatwiające im odnalezienie się w nowej rzeczywistości oraz minimalizujące ich stres
i obawy,

-Jak opanować swój stres? Lekcje wychowawcze dla uczniów klas ósmych, przystępujących do egzaminu.

– Indywidualna opieka i wsparcie wychowawcy, pedagoga, pedagoga specjalnego w przypadku zauważenia bądź otrzymania informacji o niepokojącym zachowaniu ucznia lub trudnej sytuacji, jaka dotknęła jego lub jego rodzinę.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Promocja zdrowego stylu

Życia.

Stwarzanie warunków do

kształtowania zachowań

sprzyjających zdrowiu.

 

-Pogadanki ,

-Prelekcje prowadzone przez wychowawcę, pielęgniarkę szkolną, pedagoga szkolnego

-Konkursy, pokazy ,

-Wycieczki, propagowanie aktywności fizycznej,

-Przygotowanie, występy,

koncerty – prezentacja  zainteresowań uczniów

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Pielęgniarka

Cały rok szkolny
Kształcenie umiejętności

właściwego postępowania
w sytuacji stanu zagrożenia.

Bezpieczny uczeń w swoim

Środowisku(pierwsza pomoc

przedmedyczna w nagłych

wypadkach)

-Zapoznanie uczniów i

nauczycieli z procedurami

postępowania w sytuacjach zagrożenia

epidemiologicznego

– Próbne alarmy, regulaminy

pracy w pracowniach zajęć

praktycznych i komputerowych

-Pogadanki , pokazy ,

-Ćwiczenia z fantomem

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Pielęgniarka

Cały rok szkolny
Profilaktyka uzależnień,

bezpieczeństwo w sieci.

 

-Nauka asertywnej postawy wobec nałogów;

-Udział uczniów w programach profilaktycznych realizowanych przez  wychowawców, nauczycieli i zewnętrznych realizatorów:

„Cukierki” klasy 0-III, „Domowi detektywi” klasy IV i V,

,,Fantastyczne możliwości” klasy VI, ,, Przyjaciele ZIPPIEGO” KLASY I-III

„Debata” – klasy VI i VII; „Unplagged”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”; -Udział w zajęciach psychoedukacyjnych realizowanych przez pedagoga i wychowawców;

-Udział w kampanii społecznej „CoZaDużoToNieZdrowo”;

-Udział w konkursach organizowanych przez szkołę i Punkt Profilaktyki Uzależnień

i Pomocy Rodzinie oraz inne współpracujące instytucje;

-Udział w konkursach organizowanych przez policję, straż miejską;

Pogadanki w ramach godzin

z wychowawcą na temat niebezpieczeństw związanych

z zażywaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;

-Udział uczniów w rozmowach indywidualnych i interwencyjnych odnośnie problemów dotyczących używania substancji szkodliwych dla zdrowia i życia;

-Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień z rodzicami klas I-VIII; porady, konsultacje, pogadanki, prelekcje, spotkania ze specjalistami;

-Konsultacje z pracownikami z Komendy Miejskiej Policji – dzielnicowym, kuratorami sądowymi oraz pracownikami MOPS (wzajemne przekazywanie informacji dotyczących uczniów, podejmowanie interwencji i wspólnych działań zaradczych);

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna);

-Szkolenie z zakresu wczesnej interwencji;

-Prowadzenie systematycznej diagnozy zagrożeń;

-Stała współpraca z rodzicami ucznia z grupy ryzyka, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;

-Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;

-Działanie w szkolnym kole PCK i w Klubie Wiewiórka; Prowadzenie zajęć „Ratujemy i uczymy ratować”;

-Oglądanie filmów instruktażowych, spotkania ze specjalistami

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Realizatorzy programów

Cały rok szkolny

 

II.BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Zapewnienie uczniom przyjaznych i bezpiecznych warunków do nauki i wychowania.

Priorytet nr 9
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
i uczniom w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych.

Bezpieczeństwo w szkole:

– Wychowanie  fizyczne

– Dokładne omówienie regulaminów podczas zajęć na właściwych obiektach sportowych.

– Motywowanie do wysiłku oraz zdrowego stylu życia. ( dzień bez smartfona, bez słodyczy, marszobieg dla wszystkich itp.)

–  Przestrzeganie zasad bhp, oraz higieny osobistej na lekcjach w-f, oraz innych zajęciach sportowych (zmiana stroju w zależności od miejsca ćwiczeń).

– Organizowanie  kulturalnego dopingu w trakcie rywalizacji klasowej , międzyklasowej i międzyszkolnej.

– Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zaangażowanie w sport i aktywność fizyczną.

– Kształtowanie właściwych zachowań fair play na obiektach i stadionach podczas zajęć oraz zawodów i imprez sportowych.

– Dyżury: zapoznanie z regulaminem dyżurów i wycieczek szkolnych.

– Stołówka szkolna: zwrócenie szczególnej uwagi na kulturę podczas jedzenia, zachowanie ciszy i porządku.

-Świetlica: zapoznanie z regulaminem funkcjonowania świetlicy szkolnej.

-Inne zajęcia pozalekcyjne: zajęcia odbywają się w wyznaczonych w planie lekcyjnym salach.

– Zwolnienia uczniów

w trakcie lekcji: zgodnie z ustalonymi procedurami tj. po uprzednim wypełnieniu przez rodzica druku.

– Przegląd szkoły i terenu wokół niej pod kątem zapewnienia  bezpieczeństwa przebywającym

w niej uczniom.

-Próbne ewakuacje

-Wspomaganie własnego rozwoju psychofizycznego podczas zajęć z wychowania fizycznego;

-Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej podczas pozalekcyjnych zajęć w szkole- UKS; Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych;

-Organizowanie i udział

w turniejach sportowych, zawodach i olimpiadach;

-Działalność klasy sportowej; Wyjazdy na obozy sportowe;

-Poznanie i przestrzeganie zasady ,,fair- play”,

-Godne eksponowanie symboli narodowych  podczas zawodów sportowych; Właściwe eksponowanie symboli narodowych podczas kibicowania w trakcie zawodów sportowych;

-Reprezentowanie w rozgrywkach sportowych klasy, szkoły i lokalnego środowiska;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

cały rok szkolny
Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

 

-Podnoszenie wiedzy na temat objawów i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, zapobiegania chorobom zakaźnym,

w tym covid – 19 oraz stosowanych szczepień;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Ukazanie sensu i konieczności przestrzegania zasad  bezpieczeństwa. -Zapoznawanie, przypominanie i egzekwowanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

-Udział uczniów w tworzeniu regulaminów.

-Tematyka godzin wychowawczych – zachowanie się

w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, podczas wakacji i ferii.

-Spotkania z Policją i przedstawicielami Straży Pożarnej.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym oraz korzystania z komunikacji. -Pogadanki na godzinach wychowawczych.

-Zdobywanie karty rowerowej.

-Poznawanie znaków i przepisów ruchu drogowego.

-Udział w konkursach o ruchu drogowym.

-Spotkania z Policją nt. bezpiecznej drogi do szkoły.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

 

Cały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności właściwego reagowania
w sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu.
-Pogadanki na godzinach wychowawczych,

-gazetki tematyczne,

-pokazy pierwszej pomocy prowadzone przez przedstawicieli policji i służb medycznych,

-udział uczniów w próbnych alarmach

i ewakuacjach.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych, przeciwdziałanie cyberprzemocy. -Zwracanie uwagi na właściwe korzystanie z komputera podczas zajęć w domu i szkole (odpowiednie oświetlenie, ustawienie monitora, dopasowane do wzrostu krzesło

i biurko),

-Pogadanki, zajęcia wychowawcze, lekcje informatyki

nt. bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu

i telefonu, w tym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

-Prezentacje multimedialne nt.: cyberprzemocy, podstawowych zasad netykiety

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Budowanie bezpiecznego, pozytywnego i przyjaznego klimatu w szkole. -Dobra atmosfera w klasie, troska o wzajemne relacje, lekcje wychowawcze integrujące zespoły klasowe, w tym uczniów z Ukrainy, obserwacja zachowań uczniów na tle rówieśników.

-Jasno określone i konsekwentnie przestrzegane granice nieakceptowanego zachowania (Statut Szkoły, regulaminy, procedury postępowania, kontrakty klasowe)

-Warsztaty oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, mające na celu rozpoznawanie własnych emocji, kontrolowanie złości, radzenie sobie ze stresem oraz rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

-Zapobieganie zachowaniom agresywnym i ich eliminowanie poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, prewencyjne spotkania z funkcjonariuszami policji m.in na temat odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny (klasy VII-VIII)

-Promowanie i nagradzanie dobrych postaw i zachowań – Konkurs „Uczeń z Klasą”

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny

 

III. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Podniesienie efektywności procesów edukacyjnych poprzez wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych oraz aktywizujących metod (m.in. „Laboratoria Przyszłości”, „Karty Grabowskiego” i inne).

PRIORYTET nr 8
Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

– Korzystanie z zasobów sali „Laboratorium Przyszłości”.

-Wykorzystanie Kart Grabowskiego na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych.

-Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK, tablic

interaktywnych, ciekawych prezentacji, innowacji pedagogicznych, zabaw dydaktycznych.

– Udział nauczycieli w szkoleniach, webinariach, konferencjach podnoszących efektywność procesów edukacyjnych.

-Prowadzenie i udział w lekcjach otwartych – wymiana doświadczeń i umiejętność dzielenia się wiedzą.

– Wykorzystanie wiedzy  ze szkolenia  „Lekcja ENTER” w procesie edukacyjnym poprzez uatrakcyjnienie zajęć.

– Kształtowanie samodzielności uczniów w posługiwaniu się różnymi aplikacjami, m.in.: wordwall, kahoot, genially, learning.apps.

– Rozwijanie umiejętności u dzieci bezpiecznego korzystania z zasobów cyfrowych.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

cały rok szkolny
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zainteresowań
i predyspozycji oraz kształtowanie postawy twórczej, uczenie planowania pracy własnej i dobrej jej organizacji
Priorytet nr1
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
– Realizacja innowacji pedagogicznych;

– Organizację pracy metodą projektu

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwujemy uczniów podczas bieżącej pracy

-Przygotowanie w zespołach przedmiotowych propozycji zajęć rozwijających prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów. np. Miejski Konkurs Ortograficzny o zasięgu powiatowym  kl. III i VII, wyjazdy do muzeum, teatru, wyjścia do kina, na wystawy, spotkania z ludźmi kultury i aktorami, piosenkarzami, udział w życiu kulturalnym miasta.

-Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego (tablice ze zdjęciami uczniów, wytwory pracy artystycznej, dyplomy, puchary na holu szkolnym).

-Odkrywanie talentów naszych uczniów, zachęcanie do rozwijania ich pasji i zdolności. Plener malarski Udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych – recytatorskich, wokalnych, plastycznych.

-Zachęcanie rodziców do wspierania i rozwoju talentów swoich dzieci

-Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej w klasach 0-III,orientacji zawodowej
w klasach IV-VI i doradztwa zawodowego klasach VII i VIII zgodnie z opracowanym Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.

-Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

-Udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

-Szkolny festiwal talentów i prezentacja hobbystycznych kolekcji uczniów.

-Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

-Prowadzeniem lekcji  wychowawczych  poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

-Szkolenie rady pedagogicznej na temat inteligencji wielorakich

-Zajęcia doradztwa zawodowego na temat predyspozycji.

-Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem pracy.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Doradca zawodowy

 

Cały rok szkolny
Popularyzowanie czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

-Współpraca z Biblioteką Miejską oraz Biblioteką Pedagogiczną w Płońsku.

-Udział w cyklicznych wydarzeniach i inicjatywach czytelniczych: Narodowe Czytanie, Cała Polska czyta dzieciom.

-Korzystanie z zasobów Biblioteki Szkolnej

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. -Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK, tablic interaktywnych, ciekawych prezentacji, innowacji pedagogicznych, zabaw dydaktycznych.

-Udział nauczycieli w szkoleniach, webinariach, konferencjach podnoszących efektywność procesów edukacyjnych.

-Prowadzenie i udział w lekcjach otwartych – wymiana doświadczeń i umiejętność dzielenia się wiedzą.

-Wykorzystanie wiedzy  ze szkolenia  „Lekcja ENTER” w procesie edukacyjnym poprzez uatrakcyjnienie zajęć.

-Kształtowanie samodzielności uczniów w posługiwaniu się różnymi aplikacjami, m.in.: wordwall, kahoot, genially, learning.apps.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

 

Cały rok szkolny
Skuteczna nauka języków obcych -Treści realizowane na lekcjach języków obcych,

-konkursy recytatorskie,

-udział uczniów w spektaklach w języku obcym,

-organizowanie dnia języków obcych.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

 

Cały rok szkolny
Udzielania pomocy i wsparcia uczniom z różnymi problemami w tym dzieciom niepełnosprawnym, mających trudności w nauce oraz uczniom zdolnym.

 

Priorytet nr 9
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

-Prowadzenie zajęć EEG Biofeedback, Snoezelen

-Zapewnienie bezpieczeństwa

i opieki najmłodszym uczniom naszej szkoły, prowadzimy diagnozę gotowości szkolnej

i organizujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

-Organizowanie i czynne uczestnictwo
w występach muzycznych, konkursach recytatorskich, ortograficznych, plastycznych.

-Przeprowadzanie w klasach diagnozy, ankiety i  wstępne, obserwacje podczas bieżącej pracy.

-Zapewniamy wsparcie pedagogiczno-psychologiczne poprzez konsultacje, lekcje warsztatowe oraz zajęcia profilaktyczne dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz zwiększanie motywacji uczniów do nauki.

-Udział dzieci w organizowanych imprezach klasowych i szkolnych, akcjach PCK i Wolontariatu Szkolnego, programach profilaktycznych, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych

Rozwijanie ich pasji poprzez uczestnictwo
w konkursach i kołach zainteresowań.

Zachęcanie do aktywności w trakcie zajęć.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 1. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU EMOCJONALNEGO I MORALNEGO
ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, samoakceptacja
i budowanie poczucia własnej wartości.
Priorytet nr1
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Priorytet nr 2

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

-Zajęcia warsztatowe z wychowawcą

i specjalistami

-Rozmowy indywidualne wychowawców, pedagoga, psychologa z uczniami.

-Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

-Zajęcia z psychologiem

-Wyjazdy integracyjne

Lekcje warsztatowe dotyczące stresu oraz strategii radzenia sobie z nim.

Lekcje warsztatowe dotyczące samooceny.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Doskonalenie umiejętności prospołecznych
i rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy
-Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych                         i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Kształtowanie postawy

dialogu i umiejętności

słuchania innych.

Wspieranie postawy

tolerancji oraz

przeciwdziałanie

przemocy rówieśniczej

-Warsztaty wychowawcze

-Warsztaty teatralne, wyjścia do

kina, muzeum

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Rozumienie uczuć,

empatia, troska o innych,

słabszych.

Wolontariat.

-Zajęcia integracyjne;

– Zajęcia warsztatowe;

– Akcje Szkolnego Klubu Wolontariatu;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Kształtowanie kultury osobistej -Poznawanie zasad savoir-vivre.

– Zajęcia z wychowawcą;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Włączanie do inicjatyw w społeczności szkolnej uczniów przybyłych z Ukrainy. -Udział dzieci w organizowanych imprezach klasowych i szkolnych, akcjach PCK i Wolontariatu Szkolnego, programach profilaktycznych, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych

– Rozwijanie ich pasji poprzez uczestnictwo w konkursach i kołach zainteresowań.

Zachęcanie do aktywności w trakcie zajęć.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny

 

 1. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO I PATRIOTYCZNEGO
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Ukazanie wartości

rodziny, grupy

rówieśniczej i innych

społeczności w życiu

osobistym człowieka.

Wspieranie uczniów
w wzmacnianiu więzi społecznych oraz kontaktów interpersonalnych.

Rozwijanie samodzielności.

Priorytet nr 2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

-Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, prelekcjach.

-Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią oraz eliminujemy zachowania ryzykowne

-Nauka zachowań asertywnych i możliwości obrony w sytuacjach konfliktu z innymi.

-Udział uczniów klas 0- III w programie rozwijającym kompetencje społeczne ,,Spotkania z Leonem”.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej
i europejskiej. Dbanie
o prawidłowy wizerunek szkoły

w środowisku lokalnym

Priorytet nr 1

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

-Kontakt z mediami lokalnymi

-Ukazywanie osiągnięć

i potencjału społeczności szkolnej.

-Współpraca z organizacjami o zasięgu gminnym i powiatowym przy organizacji większych przedsięwzięć

-Promowanie osiąganych przez uczniów wyników w konkursach przedmiotowych

i tematycznych

-Promowanie imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę :

-integracyjnych

– kulturalno- edukacyjnych

– okolicznościowych

– sportowych

– rozrywkowych

-happeningów

-uroczystości kościelnych

-Organizowanie spotkań

z przedstawicielami społeczności lokalnej

-Udział w imprezach organizowanych na zewnątrz szkoły przez inne instytucje

-Organizujemy i uczestniczymy

w akademiach szkolnych

z okazji świąt narodowych.

-Przygotowujemy szkolny konkurs wiedzy pt. ,,Moje miasto Płońsk”.

Uczestniczymy

w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Reprezentujemy szkołę

w obchodach świąt narodowych w środowisku lokalnym(poczet sztandarowy) delegacje uczniów i nauczycieli.

Poznajemy kulturę i tradycję innych narodów oglądając filmy, czytając czasopisma, książki uczestnicząc w spotkaniach

z przedstawicielami miast partnerskich naszego miasta.

-Organizujemy wystawy zdjęć z ciekawych miejsc naszych wakacyjnych wojaży.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Rozwój postaw

patriotycznych
i obywatelskich

PRIORYTET nr1

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

 

-Ślubowanie na sztandar szkoły w dniu jej ukończenia.

– zapoznanie uczniów z osobą patrona i symboli szkoły,

– Uroczyste celebrowanie Dnia Patrona;

– Prowadzenie kroniki szkolnej;

– udział w wycieczkach krajoznawczych;

-Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Rozwijanie zainteresowań uczniów kwestiami związanymi
z ochroną środowiska. Systematyzowanie wiedzy nt. ochrony środowiska.
-Uświadamianie zagrożeń wynikających z braku dbałości o środowisko

– Wskazywanie umiejętnego

korzystania ze środowiska

naturalnego, poprzez organizację i udział

w konkursach, imprezach,

wycieczkach krajoznawczych

-Propagowanie piękna regionu

w dowolnych formach

-Dbałość o zieleń w klasie, szkole i

wokół niej

-Organizowanie i udział w

zajęciach sportowo-rekreacyjnych

-Udział w akcjach ekologicznych;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 1. PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I ABSENCJI

 

ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMIN REALIZACJI
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych wszystkich uczniów. Likwidowanie barier.
PRIORYTET NR 9

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom

i uczniom w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych
i integracyjnych.

 

 

 

-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb,

-Pomoc nauczyciela w bieżącej pracy z uczniami,

-Pomoc nauczyciela wspomagającego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

-Dostosowywanie wymagań edukacyjnych i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów
w zintegrowanych działaniach nauczycieli,

-Organizacja zajęć wspomagających,

-Zajęcia dodatkowe:

-Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

-Rozwijające uzdolnienia

-Udział w zajęciach specjalistycznych: logopedia. korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,  TUS, socjoterapeutyczne, EEG Biofeedback, Snoezlen, SI, rewalidacja(indywidualna),

-indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-Odraczanie obowiązku szkolnego uczniom bez gotowości szkolnej,

-Opieka i wsparcie pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa,

-Pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych w świetlicy szkolnej,

-Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,

-Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.

– Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców zgodnie z wyznaczonym na dany rok szkolny planem pracy;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z Ukrainy

 

-Diagnoza uczniów (obserwacje, rozmowy, ankiety),

-Monitorowanie sytuacji bytowej, rodzinnej
i edukacyjnej uczniów,

-Prowadzenie lekcji wychowawczych integrujących zespoły klasowe z nowo przybyłymi uczniami
z Ukrainy

-Pomoc nauczycieli w bieżącej pracy z uczniami.

-Zajęcia dodatkowe, m.in. z języka polskiego

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Działania zespołu terapeutyczno-pedagogicznego, skupiającego nauczycieli wspomagających
i specjalistów
-Wzmożona opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-Zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju.

-Udzielanie skutecznej pomocy dzieciom, które potrzebują wsparcia.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele wspomagający

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Kontrola obowiązku szkolnego -Systematyczna kontrola frekwencji,

-Zebrania zespołu wychowawczego,

-Konsekwentne przestrzeganie statutu.

 

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNE OSOBY TERMINY REALIZACJI
Kształtowanie odpowiedzialnego korzystania z urządzeń elektronicznych, Internetu i mediów społecznościowych. Uzależnienia behawioralne

 

-zajęcia warsztatowe dla uczniów klas starszych nt. Netykiety;

-Kampania profilaktyczna „Co za dużo to niezdrowo -Uzależnienia behawioralne”. Propagowanie wiedzy nt. zagrożeń behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego korzystania ze smartfonu i komputera

-Podnoszenie wiedzy w zakresie cyber higieny, czyli najprostszych działań bezpiecznego korzystania
z Internetu polegających na m.in. systematycznej zmianie hasła i aktualizacji oprogramowania, omawianie najnowszych zagrożeń, które każdego dnia pojawiają się w Internecie (Październik Europejskiem Miesiącem Cyberbezpieczeństwa)

-Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany              w szkole.

-Przeprowadzenie pogadanek wśród uczniów na temat niebezpieczeństw i zagrożeń płynących               z Internetu, gazetki tematyczne.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych -Działania ukierunkowane na rozwój krytycznego myślenia i kompetencji cyfrowych,

-Kształtowanie nawyku weryfikacji autorów i źródeł pozyskiwanych informacji,

-Zapoznanie ze zjawiskiem tzw. fake newsów – jako celowo wprowadzanymi do obiegu wiadomości w całości lub części nieprawdziwymi, których celem jest zmiana postawy lub reakcji wobec aktualnych wydarzeń, wywołanie paniki, destabilizacja systemu, chęć skłócenia lub zszokowania społeczeństwa.

-Zwracanie uwagi na kulturę języka oraz kształtowanie odpowiedzialności za wpisy i komentarze umieszczane w Internecie w mediach społecznościowych.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Dostarczenie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku uzależnienia lub zagrożenia uzależnieniem -Budowanie przyjaznego klimatu w szkole,

-Tematyka lekcji wychowawczych,

-Rozmowy indywidualne,

-Wskazywanie możliwości uzyskania pomocy,

-Współpraca z rodzicami.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny
Dostarczanie rzetelnych
i aktualnych informacji na temat przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz szkolnych procedur.
                              
-Zapoznanie uczniów ze szkolnymi procedurami postępowania,

-Pogadanki na godzinach wychowawczych,

-Spotkania z Policją na temat odpowiedzialności karnej młodzieży, interwencje i postępowanie zgodne z procedurami względem uczniów podejmujących próby palenia, picia, lub sięgania po inne substancje psychoaktywne.

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

Cały rok szkolny

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI
–        Współpraca z rodzicami uczniów oraz wzmacnianie roli rodziny w budowaniu postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, kształtowania prawidłowych postaw i podejmowania prawidłowych decyzji przez ich dzieci.

–        Poszerzenie wiedzy rodziców,  na temat:

ü  prawidłowości rozwojowych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

ü  rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych,

ü  uzależnień behawioralnych, w tym cyberzaburzeń
i cyberuzależnień

ü  postępowania w tego typu przypadkach

–        Dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat:

ü  sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

–        Angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy

–        Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom dzieci z Ukrainy

 

 

 

 

-Zapoznawanie rodziców podczas zebrań szkolnych i klasowych z przepisami prawa oraz szkolnymi procedurami reagowania w sytuacjach używania lub posiadania środków psychoaktywnych i odurzających przez ucznia,

-Pedagogizacja rodziców poprzez warsztaty, spotkania, konsultacje nt. zdrowia psychicznego, obniżonego nastroju, promocji zdrowego, aktywnego stylu życia,

-Przybliżenie wiedzy nt. uzależnień behawioralnych, szczególnie w zakresie nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych (smartfonu, komputera). Modelowanie korzystania z powyższych urządzeń, zawieranie z dzieckiem kontraktu cyfrowego,

-Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów edukacyjnych na temat współczesnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania.

-Psychoedukacja rodziców w zakresie szkodliwości spożywania napojów energetycznych przez dzieci i młodzież.

-Pogadanki z rodzicami podczas zebrań klasowych,

-Indywidualne rozmowy, porady i konsultacje, w tym z rodzicami uczniów z Ukrainy

-Psychoedukacja indywidualna rodziców.

-Umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, badanie oczekiwań rodziców odnośnie podejmowanych przez Szkołę działań wychowawczo-profilaktycznych i ich uwzględnianie w bieżącej pracy.

-Spotkania z udziałem rodziców w przypadku powtarzających się zachowań niepożądanych ucznia.

-Przekazywanie rodzicom materiałów edukacyjnych na temat problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów postępowania zgodnie
z zapotrzebowaniem.

-Udostępnianie rodzicom adresów i telefonów poradni i instytucji specjalistycznych,

-Przedstawienie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

-Warsztaty dla rodziców

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI
Podnoszenie wiedzy nauczycieli i wychowawców
w zakresie profilaktyki uzależnień, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych oraz w zakresie uzależnień behawioralnych. 

 

 

 

 

 

 

 

–        Wewnątrzszkolne i zewnętrzne doskonalenie zawodowe nauczycieli, wychowawców i pedagogów,

–        korzystanie z literatury fachowej, artykułów oraz stron Internetowych,

–        dostęp do przepisów prawa oraz procedur postępowania,

–        współpraca nauczycieli, wychowawców i pedagogów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów,

–        współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczą rolę szkoły

–        Poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat::

ü  sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych,

ü  możliwości pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz szkolnych procedur w przypadku używania lub posiadania środków psychoaktywnych i odurzających przez ucznia.

ü  uzależnień behawioralnych wśród uczniów.

 

 

 

 

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu infor­macji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i pod­noszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodzi­ców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach oddziałowych, przdmiotowych i zespole wychowawczym.
 • analizy indywidualnych przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w roku szkolnym 2021/2022 przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego: powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

W każdym roku szkolnym, w terminie 15 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego będzie modyfikowany program wychowawczo- profilaktyczny, w oparciu o diagnozę w zakresie występowania w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem czynników substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotyczącej uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

 1. Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym we wrześniu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest opracowywany odrębny dokument będący harmonogramem działań zaplanowanych do realizacji w danym roku szkolnym.

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

 • Anna Leszczyńska– przewodnicząca, pedagog
 • Agnieszka Tomaszewska- pedagog
 • Julita Rachocka – pedagog specjalny
 • Joanna Jabłońska – pedagog specjalny
 • Nowakowska Elżbieta- członek zespołu
 • Gorzkiewicz Beata- członek zespołu
 • Lewandowska Marta – członek zespołu
 • Bogda Nowakowska- członek zespołu

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 13 września 2022r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły.

 

Modyfikacja przeprowadzona we wrześniu 2022r.

 

Program po modyfikacji został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2022r.
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14 września 2022r.

Skip to content