Image Alt

Informacje dla rodziców/opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pytania i odpowiedzi).

  /  Informacje dla rodziców/opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pytania i odpowiedzi).

1. Czy podczas spotkania informacyjnego dla rodziców/opiekunów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyjaśniono: ideę edukacji włączającej?

Edukacja włączająca jest realizacją idei pełnego udziału dzieci z niepełnosprawnością w sferze edukacji. Dotyczy to możliwości korzystania z form kształcenia ogólnodostępnego i specjalistycznego, rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju dysfunkcji oraz wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego.

2. Jakie korzyści dla ucznia wynikają z przekazania szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do dostosowania programu nauczania i programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zgodnie z zapisami indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć specjalistycznych np. korekcyjno-kompensacyjnych czy logopedycznych, zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

3. Na czym polega wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia?

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia polega na określeniu poziomu funkcjonowania ucznia w różnych obszarach.

4. Kto przeprowadza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia?

Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia przeprowadza zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.

5. Co to jest IPET?

IPET czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny jest to dokument opracowywany dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.

6. Kto opracowuje IPET?

Ipet opracowywany jest przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy lub nauczyciel albo specjalista pracujący z dzieckiem, którego wyznaczy dyrektor.

7. Na czym polega dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia?

Dostosowywanie wymagań to zastosowanie do sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich kryteriów, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony rozwoju i funkcjonowania dziecka. Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej.

8. Na czym polegają zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem?

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz wyrównywania jego szans edukacyjnych.

9. Jaki jest cel realizacji zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Cel zajęć rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictw o w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. Cel zajęć socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania ucznia oraz eliminowanie zaburzeń zachowania, a także wspieranie uczniów radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Celem zajęć resocjalizacyjnych jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie niedostosowania społecznego przez korygowanie nieprawidłowo przebiegającej socjalizacji.

10. W jaki sposób szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne?

Zajęcie rewalidacyjne, socjoterapeutyczne , resocjalizacyjne organizowane są w przez Dyrektora szkoły na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

11. Jaki jest cel organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

12.W jaki sposób szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Korzystanie z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest w naszej szkole bezpłatne i dobrowolne. Udzielana jest ona uczniom przeważnie podczas bieżącej pracy z nimi. Oto niektóre z form jakie realizowane są w naszej placówce:

zajęcia rozwijające uzdolnienia,

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

Dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia logopedyczne
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli.

13. W jaki sposób szkoła wspiera rodziców ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

informuje o rozwoju dziecka, o jego osiągnięciach i trudnościach, rodzaju potrzebnej pomocy i możliwości jej uzyskania

uczy rodziców (przez pokaz, instruktaż, ćwiczenia) umiejętności udzielania dziecku pomocy w dom,

kształtuje prawidłowe postawy rodziców wobec dziecka i wzmacnia więzi emocjonalne między rodzicami a dzieckiem,

udziela rodzicom porad i interwencyjnej pomocy w załatwianiu różnych spraw związanych z usprawnianiem dziecka, zaopatrzeniem go w środki pomocowe, korzystaniem z opieki specjalistów,

aktywizuje rodziców do systematycznego współdziałania nie tylko ze szkołą, ale także z innymi instytucjami niosącymi pomoc ich dziecku.

14. W jaki sposób szkoła dostosowuje warunki organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia?

Umożliwia realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

15. Dlaczego w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wybrane zajęcia edukacyjne realizowane są indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów?

Wynika to z zapisów w orzeczeniu o podstawie kształcenia specjalnego.

16. Jaką rolę pełni nauczyciel/specjalista współorganizujący kształcenia integracyjne, tzw. „nauczyciel wspomagający”?

Nauczyciele wspomagający prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Skip to content