Image Alt

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  /  Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:

  • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
  • na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego.

3. Rada składa się z następujących funkcji:

  • przewodniczący samorządu,
  • zastępca przewodniczącego,
  • członkowie Rady.

4. Członkowie Rady wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.

5. Przewodniczący wybierany jest przez Radę na pierwszym spotkaniu w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. Przewodniczący zaś ma prawo do wyboru swojego zastępcy.

6. Wybory odbywają się w drugim tygodniu września i poprzedzone są kampanią wyborczą.

7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.

8. Wybory do władz Samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

9. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

10. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

11. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Samorządu.

12. Członka Rady można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego, Statut Szkoły lub nie bierze udziału w pracach Samorządu.

13. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

14. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

15. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

16. Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły.

17. Rada prezentuje stanowisko uczniów w różnych sprawach w relacjach ze wszystkimi organami szkoły.

18. Współdziała ze wszystkimi organami szkoły w celu stworzenia optymalnych warunków nauki i rozwoju zainteresowań uczniów.

19. Rada aktywizuje uczniów w celu wykonania prac na rzecz klasy, szkoły i lokalnego środowiska.

20. Współdziała z lokalnymi organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

21. Organizuje pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, włącza się w akcje charytatywne.

22. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

23. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

2. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego

  • opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  • ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • proponowanie dodatkowych działań związanych z działalnością szkoły.

§ 3

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję doradczą Samorządu.

2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady i koordynatora działalności Samorządu.

3. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

4. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

§ 4.

1. Wszystkie decyzje Rada podejmuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.

Skip to content