Image Alt

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

  /  Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

05 maja 2020r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/24551

Skip to content