Image Alt

Organizacja nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku od dnia 25 marca 2020 r.

  /  Organizacja nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku od dnia 25 marca 2020 r.
1. Nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość i komunikują się z uczniami poprzez: dziennik
elektroniczny, platformy edukacyjne, maile do rodziców i uczniów, komunikatory, telefon, grupy
klasowe na portalach społecznościowych, zachowując zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów
z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
2. Koordynatorem kontaktów uczniów i rodziców z nauczycielami w danym oddziale jest wychowawca
klasy.
3. Materiał przewidziany przez nauczyciela do realizacji w klasie/grupie jest zaplanowany w systemie
tygodniowym.
4. Nauczyciel przekazuje materiał do wykonania uczniom każdego dnia do godz. 10.00 zgodnie z
planem lekcji na dany dzień, wpisuje temat zajęć i frekwencję w dzienniku elektronicznym.
5. Wszystkie materiały do realizacji na „lekcji w domu” w danym dniu będą umieszczone w zakładce
„Zadania domowe”.
6. Sposób monitorowania postępów ucznia polega na sprawdzaniu i ocenianiu samodzielnie
wykonanych zadań przekazywanych w różnych formach z zachowaniem zasad właściwej higieny pracy
umysłowej uczniów i określonym terminem ich wykonania. Termin wykonania pracy ustala nauczyciel
przedmiotu i informuje o nim ucznia.
7. Przy przekazywaniu zadań do realizacji w domu nauczyciel uwzględnia:
a. możliwości uczniów,
b. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach
domowych,
c. warunki lokalowe, rodzinne i inne, które mogą wpływać na specyfikę nauki ucznia w domu.
8. Uczniowie, w razie potrzeby z pomocą rodziców, przekazują nauczycielowi drogą elektroniczną
prace w formie dokumentu WORD lub zdjęcia prac. Mogą być oceniani za wypowiedzi ustne w
przypadku stosowania transmisji on-line. Nauczyciel wystawia ocenę w dzienniku elektronicznym,
opisując ją zaznacza literą (zn) – zdalne nauczanie. Stosuje się wagi ocen zgodne z zapisami w
Statucie. Ocena w dzienniku elektronicznym jest do wglądu rodzica/opiekuna prawnego, który ma
dostęp do tego środka przekazu. W przypadku problemów z komunikacją z uczniem, nauczyciel za
pośrednictwem wychowawcy nawiązuje kontakt z rodzicem.
9. Każdy nauczyciel na bieżąco przekazuje uczniom wykaz źródeł i materiałów do realizacji zajęć, w
tym podręczników, zeszytów ćwiczeń, materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie mają
korzystać.
10. Uczeń/ rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia i uzyskania
informacji na temat postępów ucznia przez wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego
lub poczty email od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, ewentualnie inny termin uzgadniany
jest poprzez dziennik elektroniczny.
11. Nauczyciele wspomagający współorganizują proces edukacyjny ucznia we współpracy z
nauczycielem przedmiotu.
12. Pedagog i psycholog szkolny w ramach swojej działalności prowadzą zdalne wsparcie uczniów/
rodziców poprzez dziennik elektroniczny, Facebook i stronę internetową szkoły, dbają o higienę
psychiczną ucznia nauczanego zdalnie.
13. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne realizują nauczanie na odległość zgodnie z
tygodniowym rozkładem.
Skip to content