Image Alt

Świetlica

  /  Świetlica

Rok szkolny 2018/2019

,, REGUŁY BYCIA RAZEM”
( Regulamin świetlicy)

Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

Używamy form grzecznościowych.

Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.

Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie jej słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi kolegów i wychowawców.

Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.

Po skończonych zajęciach, zabawie porządkujemy swoje otoczenie.

Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.

Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej  Pobierz regulamin

O świetlicy szkolnej

Obecnie świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Uzupełnia i wspomaga jej pracę we wszystkich obszarach:

 • opieki – zaspokajania podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku;
 • wychowania – takiego wpływu na dziecko, który wywołuje pozytywne zmiany w jego osobowości, umożliwiające mu osiągnięcie samodzielności i niezależności;
 • dydaktyki – sprowadzającej się do wspomagania edukacyjnych wysiłków szkoły;
 • działań korekcyjno-kompensacyjnych, które w świetlicy polegają na wspieraniu terapii zaburzeń różnych sfer rozwoju.

Rolą świetlicy jest również uczenie wychowanków mądrego i ciekawego spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem wszystkich jego istotnych funkcji. Świetlica szkolna powinna tak organizować swoją pracę, aby uczniowie mieli możliwość regeneracji swoich sił fizycznych i psychicznych (funkcja wypoczynkowa), wyzwalania pozytywnych emocji (funkcja rozrywkowa), rozwijania swoich zainteresowań (funkcja progresywna) oraz nawiązywania właściwych kontaktów społecznych (funkcja integracyjna). Świetlica w swoich zadaniach uwzględnia zatem pomoc w nauce, zajęcia rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka, samodzielne i spontaniczne zabawy z rówieśnikami, dbałość o zdrowe nawyki życia codziennego, kulturalną rozrywkę oraz niezbędną codzienną porcję ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu.

W roku szkolnym 2018/2019 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 150 uczniów z klas 0-VIII. Obejmujemy również opieka dzieci niezapisane do świetlicy, które czekają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia indywidualne), nie uczestniczą w lekcjach religii czy zajęciach na basenie lub czekają na spóźniających się opiekunów.
Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.30-17.00. Harmonogram dnia jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci.

Pomieszczenie świetlicy jest estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy również salę gimnastyczną, salkę korekcyjną, pracownię komputerową.Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy zajęcia na terenie wokół szkoły, które obejmują boisko wielofunkcyjne „Orlik”, plac zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”. Wszyscy wychowawcy starają się, aby zajęcia prowadzone w świetlicy były ciekawe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dbamy o wszechstronny rozwój twórczej aktywności dziecka, jego wyobraźni, ekspresji, zdolności.
W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

– rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne zajęcia plastyczne i techniczne,

– zapewniamy uczniom efektywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe w Sali gimnastycznej i na boisku szkolnym,

– rozwijamy zdolności głosowe, słuchowe i rytmiczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki, konkursy tańca i piosenki,

– dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itd.,

– rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece, konkursy recytatorskie i czytelnicze,

– kształcenie zdolności poznawczych poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,

– wzbogacanie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerami,

– uczymy dzieci estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy, gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac dziecięcych,

– wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy,

– dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie dzieci do używania form grzecznościowych.

– uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej,

– zachęcamy dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

– pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych,

– uczymy prawidłowych relacji i komunikacji drugim człowiekiem, szacunku i tolerancji dla niepełnosprawnych.

W związku z tym oprócz codziennych zajęć corocznie organizujemy:

 • zabawy andrzejkowe;
 • Dzień tolerancji i Dzień życzliwości;
 • Wigilię świetlicową;
 • Dzień Pluszowego Misia;
 • Turniej Dobrych Manier;
 • Turniej ze znajomości wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy;
 • Światowy dzień Bajek;
 • Dzień Wiosny.

 Mając na uwadze zapis w podstawie programowej o „ zapewnieniu uczniom lepszego zrozumienia świata, ludzie i siebie”, „poszanowaniu zasad życia społecznego” i „współdziałaniu, budowaniu więzi międzyludzkich” prowadzimy w świetlicy zabawy psychologiczne, integracyjne i dramowe, a dzieci mogą liczyć na wsparcie. Staramy się pomagać podopiecznym w kształtowaniu obrazu własnej osoby, uczenia się sposobów wyrażania emocji, reagowania na sytuacje trudne oraz porozumienia się z innymi. Tu dzieci mogą przyswoić normy i zasady, które regulują relacje z kolegami. Poznają zagrożenia, uczą się je omijać. Poznają różne sposoby spędzania wolnego czasy, szanse samorealizacji i osiągnięcia sukcesów.

W świetlicy prowadzone są również zajęcia z elementami socjoterapii:

· arteterapia (wykorzystanie muzyki, tańca, poezji, teatru; spełnia ogromną funkcję kompensacyjną, wyzwalać aktywność twórczą, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych),

· muzykoterapia (korzystania z własnego głosu, nagrań). Służy do porozumiewania się, nawiązania relacji międzyludzkich i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,

· biblioterapia (wykorzystanie literatury – książek, publikacji literackich, albumowych, co pobudza wyobraźnię, pozwala utożsamić się z bohaterami literackimi i na tej bazie przepracować własne problemy),

· ćwiczenia relaksacyjne, koncentrujące i wizualizacyjne.

W świetlicy pracuje kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Staramy się być kreatywnymi nauczycielami i stworzyć dzieciom w świetlicy miejsce do którego będą z chęcią przychodziły, aby w miłej atmosferze nabyć nowe umiejętności z różnych dziedzin życia. Dbamy, by dzieci – często samotne wśród wiecznie zabieganych bliskich – znalazły u nas bezpieczną przystań.