Image Alt

Regulamin pracy świetlicy

  /  Regulamin pracy świetlicy

Rok szkolny 2020/2021

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

w Szkole Podstawowej nr 3

im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Stanowi ważne element pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły.

Do zadań świetlicy należy:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych,

  • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,

  • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

Postanowienia ogólne:

 1. Świetlica prowadzi działalność na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz.624, z póź. zm.)

 1. Zajęcia skupiają się wokół tygodniowych ośrodków tematycznych wynikających z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

 1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

 1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.30 do 17.00. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych i zespołach zainteresowań.

 1. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

 1. Każdemu wychowawcy świetlicy przydzielona jest grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci.

 2. W świetlicy uczniów obowiązuje obuwie zmienne.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego rodzic zostawiając bądź odbierając dziecko ze świetlicy musi skorzystać z domofonu i poczekać przed wejściem.
 4. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów:

  1. Klas I-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

  1. klas IV-VIII w sytuacjach losowych, indywidualnych, w zależności od potrzeb,

  1. zwolnionych z lekcji religii, basenu lub innych zajęć dydaktycznych.

  1. oczekujących na terenie szkoły na planowane zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne dłużej niż 10 minut.

Opieka w świetlicy szkolnej:

  1. Wychowawca bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu zgłoszenia się dziecka do świetlicy i potwierdzenia swego przybycia na liście obecność,

  1. Wychowawcy stale przebywają z dziećmi i reagują na ich potrzeby,

  1. ramowy rozkład dnia określa szczegółowo czynności i zajęcia dzieci w czasie ich pobytu w świetlicy szkolnej,

  1. w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wychowawcy świetlicy:

  1. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, winien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu),

  1. wychowawcy zobowiązani są dopilnować, aby wychowankowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,

  1. wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy,

2

 1. wychowawcy mają obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów,

 2. wychowawcy mają obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy osobiście lub poprzez wpis do dziennika elektronicznego,

 3. w przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

 1. zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach),

 1. zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,

 1. poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.

  1. wychowawcy zapewniają opiekę uczniom w drodze na obiady w stołówce.

Zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii:

 • środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna,

 • świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji,

 • przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować,

 • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,

 • zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu,

 • podczas realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,

 • należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do budynku świetlicy dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 

Prawa i obowiązki wychowanków:

 1. wychowankowie świetlicy mają prawo do:

  • opieki wychowawczej,

  • bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy,

  • ciszy, spokoju i wypoczynku,

  • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć świetlicowych,

  • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań – jeżeli nie naruszają dóbr i godności innych osób,

  • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

  • korzystania ze wszystkich pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy, udziału w zajęciach, konkursach i imprezach okolicznościowych organizowanych w świetlicy.

 1. wychowankowie świetlicy mają obowiązek:

  • zgłaszać wychowawcy każde wyjście poza teren świetlicy, wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło świetlicę,

  • aktywnie uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez wychowawców,

  • wykazywać postawę akceptacji i życzliwości wobec innych dzieci,

  • odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych pracowników szkoły,

  • dbać o bezpieczeństwo własne i innych,

  • wykazywać troskę o wspólne dobro,

  • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu,

  • posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

  • przestrzegać regulaminu świetlicy i ogólnie obowiązujących norm.

 1. dzieci nie mogą samowolnie opuszczać terenu świetlicy, każde wyjście należy zgłosić wychowawcy.

Współpraca z rodzicami:

 1. Zespół wychowawczy świetlicy współdziała z rodzicami swoich podopiecznych,

 1. warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia,

4

 1. rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest szczegółowo określić sposób odbierania dziecka ze świetlicy, ze wskazaniem osób upoważnionych do odbioru,

  • uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze świetlicy przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

  • w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,

  • przy wejściu do świetlicy zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku świetlicy umożliwia się skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk,

  • opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady.

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. rodzic/opiekun prawny może wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej,

 1. za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie,

 1. osoba odbierająca wychowanka jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy,

 1. w przypadku doraźnej zmiany czasu przebywania dziecka w świetlicy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany osobiście lub pisemnie powiadomić o tym fakcie pracowników świetlicy,

 1. rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świetlicy i pisemnie potwierdzić jego akceptację.

 Dokumentacja świetlicy:

 1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

 1. dziennik zajęć,

 1. karty zgłoszenia dzieci do świetlicy,

 1. semestralne sprawozdania z działalności świetlicy.

5

Skip to content