Image Alt

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

  /  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Na podstawie:

 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

 § 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W

W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –

18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –

9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –

18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany poza terytorium Polski, zgodnie z § 11j „rozporządzenia 1905”1 – określono czas lokalny w danym kraju

1) Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w Hiszpanii

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) –

godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1) Poza terytorium Polski egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2) Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na Litwie i w Rosji

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 10:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 10:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 10:00

W terminie dodatkowym 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 10:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) –

godz. 10:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 10:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min)

arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu * arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera arkusz dla osób słabowidzących arkusz dla osób niewidomych arkusz dla osób słabosłyszących i niesłyszących arkusz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy

nowożytny

90

do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Skip to content