Warning: PHP Startup: Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /autoinstalator/wordpressplus1/index.php on line 3

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /autoinstalator/wordpressplus1/index.php on line 3
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – SP3 Płońsk
Image Alt

SP3 Płońsk

  /  2019-2020   /  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Płońsk, dnia 2020-01-22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro na wykonanie zamówienia pn.
„Zakup tygodniowej wycieczki pobytowej, lotniczej na Wyspy Kanaryjskie –
Fuerteventura w terminie 29.06.2020r – 06.07.2020r.
dla pracowników i emerytów
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku”

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j.-Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający: Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, 09-100 Płońsk, zaprasza Wykonawcę do
złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:
„Zakup tygodniowej wycieczki pobytowej, lotniczej na Wyspy Kanaryjskie –
Fuerteventura w terminie 29.06.2020r. – 06.07.2020r.
dla pracowników i emerytów
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku

 • Opis przedmiotu zamówienia:
  KOD CPV: 63 51 00 00 7 – Usługi biur podróży i podobne
  63 51 10 00 4 – Organizacja wycieczek
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia
  załączony do niniejszego zaproszenia /załącznik nr1/
 • Termin realizacji zamówienia:
  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 29.06.2020r-
  06.07.2020r. Umowa zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę szkoła
  zaprosi oferentów do negocjacji w celu obniżenia ceny.
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 • Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem oferty (wzór w załączeniu) w dowolnej
  formie należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 3
  w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, 09-100 Płońsk – sekretariat w terminie do
  dnia 30.01.2020r do godz. 10.00
 •  Udzielanie informacji.
  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej, za pomocą telefonu,
  faxu lub e:maila sp3.plonsk@sp3.pl. Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z
  przedmiotem zamówienia udziela telefonicznie lub bezpośrednio: Ewa Gościcka tel. 23 6622163Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
  2. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej
  złożenie zostanie uznana za nieważną i odrzucona.
  3. Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami lub wymaganiami
  Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych zostanie
  uznana za nieważną i odrzucona.
  4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe, o wyborze
  najkorzystniejszej oferty, o ewentualnym odrzuceniu ofert (oferty) lub o
  unieważnieniu procedury podając uzasadnienie.
  5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
  zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument
  potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
  zamówieniem działalności. Wzór umowy zostanie ustalony pomiędzy
  stronami.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr3
Im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
Teodozja Gorlewska

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
Post a Comment