Image Alt

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  /  Program Wychowawczo-Profilaktyczny

I. Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1379).

 4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze­gólnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).

 9. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 10. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.).

 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),

 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
  i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).

 15. Zarządzenia Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poszczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199).

 17. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwa­mi używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298).

 18. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)

 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).

 20. Konwencja Praw Dziecka.

 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów­kach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
  i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, infor­macyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.
  z 2015 r. poz. 1249).

 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostoso­wanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły
  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  .

 25. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na lata 2018/2022

 26. Statut Szkoły Podstawowej nr3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku.

 1. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrz- szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych
i profi
laktycznych szkoły jest lwspółpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu,
że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego
z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (podstawa programowa):

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
  i etnicznej,

 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość […]”.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • Wyników diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w celu skonstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018

 • Wyników ewaluacji Programu Wychowawczo Profilaktycznego dokonanej po jego rocznej realizacji w roku szkolnym 2018/2019,

 • Wniosków z ewaluacji wewnętrznej realizowanej rokrocznie przez zespół do spraw ewaluacji,

 • wniosków z ewaluacji zewnętrznej

 • wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • wniosków z ewaluacji Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2015/2016,

 • wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego itp.),

 • wyników obserwacji,

 • konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( koncepcja funkcjonowania
  i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora szkoły w roku 2017, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniem problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- -profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
  i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

W poprzednim roku szkolnym szkoła opierała swoją pracę na odrębnych: Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki. Wyniki ewaluacji zawartych w tych dokumentach działań wykazały, że istnieje nadal potrzeba uwrażliwiania i edukowania uczniów w obszarze:

 • używanie wulgaryzmów, agresja słowna lub fizyczna, agresja stosowana przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych oraz na portalach społecznościowych, wynikająca najczęściej z braku zasad kulturalnego zachowania wyniesionego ze środowiska rodzinnego oraz ,,mody” na pewne zwroty i zachowania funkcjonujące wśród dzieci,

 • deficyty umiejętności społecznych,

 • brak umiejetności mediacyjnych,

 • ingerowanie uczniów i rodziców w decyzje nauczycieli,

 • nadopiekuńczość wobec dzieci, zbyt mała ilość czasu poświęcanego dzieciom przez rodziców,

 • nieumiejętność radzenia sobie ze trudnymi emocjami np. złością, frustracją

 • zbyt mała świadomość zagrożenia uzależnieniami.

W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległoci – wychowanie do wartosci i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielnosc, kreatywnosc i innowacyjnosc uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na scisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Program uwzględnia zmiany w systemie oświaty, jego działania będą skierowane także do uczniów starszych, z klas VIII oraz do dzieci z oddziału wychowania przedszkolnego. Obie grupy w tym roku zostaną objęte szczególną opieką.

II. Misja szkoły

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi młodego człowieka, który sprosta wyzwaniom stawianym przez współczesny świat, przygotowuje do samodzielności i integruje ze środowiskiem lokalnym”.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na warto­ści kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wy­miarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie
i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowa­nia postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie
i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształ­towanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów

 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

 • Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę
  z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.

 • Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

III. Wizja szkoły:

Dydaktyka

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia poprzez:

 • Diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów.

 • Systematyczną i rzetelną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Ewaluację osiągnięć dydaktycznych uczniów.

 • Analizę wyników nauczania i uwzględnianie wniosków wynikających tej analizy
  w planach dydaktycznych na dany rok szkolny.

 • Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i możliwości uczniów.

 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się poprzez jasno określone wymagania edukacyjne, motywujący system oceniania, rozwijanie kreatywności, odpowiedzialności, umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy, aktywizujące metody pracy.

 • Osiąganie standardów edukacyjnych i zdobywanie wysokich lokat w konkursach na różnych szczeblach.

Podejmowane działania:

 1. Szkoła posiada Wewnątrzszkolne Ocenianie, z którym zapoznaje uczniów i rodziców.
  W razie potrzeby dokonuje jego modyfikacji.

 2. W szkole przeprowadza się testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów oraz testy kompetencji.

 3. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w nowatorski sposób.

 • Stosują multibooki jako skuteczną formę aktywizacji uczniów.

 • Wykorzystują projektor i tablicę interaktywną.

 • Korzystają z zasobów cyfrowej szkoły.

 • Zachęcają do samodzielnej pracy w domu poprzez wykorzystanie technik komputerowych, Internetu oraz platform e-learningowych.

 • Stosują aktywizujące metody nauczania, w tym metodę projektu.

 • Opracowują i wdrażają programy własne.

 1. Analizuje się wyniki sprawdzianów.

 • Nauczyciele uwzględniają wnioski z analizy wyników sprawdzianów w swoich planach dydaktycznych.

 1. Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • koło językowe

 • chór szkolny

 • zespół muzyczny

 • zespół taneczny

 • koło artystyczne

 • zajęcia sportowe

 • koło przyrodnika

 • koło małego matematyka

 • koła przedmiotowe dla klas starszych (polonistyczne, matematyczne, historyczne)

 • warsztaty teatralne

 • zajęcia biblioteczne

 • zajęcia informatyczne

 1. Dla uczniów z trudnościami w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie indywidualne oraz zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia rewalidacyjne

 • zajęcia logopedyczne

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • zajęcia integracji sensorycznej

 • zajęcia socjoterapeutyczne

 • zajęcia TUS

 • terapia pedagogiczna

 1. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne, programy własne, projekty edukacyjne.

 2. Szkoła oferuje naukę pływania dla wszystkich uczniów.

 3. Nauczyciele rozwijają kompetencje informatyczne i komunikacyjne dzieci.

 • Zapewniają uczniom dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

 • Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami wykorzystując TIK.

Wychowanie

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest przygotowanie dziecka do dokonywania właściwych dla jego wieku rozwojowego wyborów życiowych poprzez:

 • Wdrażanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych
  i poczucia odpowiedzialności za swoją naukę.

 • Kształtowanie postaw demokratycznych.

 • Uświadamianie uczniom praw i obowiązków ucznia oraz konieczności respektowania praw każdego człowieka.

 • Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 • Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.

 • Rozwijanie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej uczniów.

 • Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów.

 • Prowadzenie preorientacji zawodowej dla absolwenta 8-klasowej szkoły podstawowej.

 • Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności w osiąganiu wartościowych celów.

 • Pielęgnowanie wartości rodzinnych i tradycji środowiska lokalnego.

 • Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym.

 • Tworzenie warunków do prawidłowych relacji między szkołą, rodzicami
  i dziećmi.

 • Zapewnianie równości szans edukacyjnych i wychowawczych.

Podejmowane działania

 1. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który będzie monitorowany
  i ewaluowany po roku realizacji, a wnioski wynikające z ewaluacji zostaną uwzględniane w planach wychowawczych nauczycieli na każdy rok szkolny.

 2. Promowanie szkoły poprzez prezentowanie swoich osiągnięć w środowisku lokalnym, rozwijanie oferty edukacyjnej, pozyskiwanie sojuszników działań szkoły, działanie na rzecz środowiska lokalnego.

 3. Nauczyciele realizują programy dotyczące bezpieczeństwa.

 • Realizacja programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.

 • Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić

 • Programy profilaktyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

 • Programy rekomendowane: Program profilaktyczny „Debata”, „Domowi detektywi”, „Cukierki”, „Fantastyczne możliwosci”

 • Inne programy w tym autorskie np.: „Rozmowy z Leonem”

 • Akcje i kampanie profilaktyczne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Dziękuję, nie biorę”.

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 • Reprezentuje i integruje społeczność uczniowską poprzez organizację szkolnych mikołajek, zabaw karnawałowych, Dnia Dziecka.

 • Organizuje debaty szkolne oraz spotkania z uczniami

 • Debata szkolna o Prawach Dziecka

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka panem Markiem Michalakiem

 • Podaruj małym pacjentom odrobinę uśmiechu-cykliczne spotkania uczniów z chorymi dziećmi w szpitalu

 • Dzień praw i obowiązków ucznia

 • Gazetka szkolna

 • Konkurs na tytuł gazetki szkolnej

 1. Nauczyciele organizują wycieczki do instytucji kulturalnych.

 2. Wychowawcy organizują spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody, w tym rodziców uczniów.

 3. Szkoła podejmuje działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci
  i młodzieży.

 • Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 • Spotkania z autorami książek dla dzieci

 • Maraton czytania – zorganizowane spotkanie po lekcjach, na które każdy uczestnik przynosi ulubioną książkę, koce, poduszki

 • Magiczny kufer” – przechodni zbiór ciekawych książek wymieniany miedzy klasami

 • Buuk talking – gawęda o książce” – czyli reklama dobrych książek przygotowana przez uczniów

 1. Nauczyciele podejmują działania mające na celu niwelowanie agresji wśród uczniów.

 • Zajęcia dla uczniów – „Trening Umiejętności Społecznych”

 • Udział w kampanii „Reaguj na przemoc”

 1. W szkole stwarzane są sytuacje mające na celu budowanie poprawnych relacji koleżeńskich oraz rodzinnych.

 • Warsztaty (Szkoła dla rodziców)

 • Organizacja Dnia Rodziny

 • Spotkania integracyjne na początku każdego etapu edukacyjnego

 • Podjęcie działań w kierunku zdobycia certyfikatu „Szkoła przyjazna rodzinie”

 1. Pedagog szkolny otacza opieką uczniów oraz wspiera nauczycieli i rodziców
  w procesie wychowawczym.

 2. Szkoła promuje kulturalne zachowania i prospołeczne postawy uczniów,
  ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa i poszanowania praw drugiego człowieka.

 3. KidSpeak” – międzynarodowy projekt organizowany przez pozarządową organizację, którego celem jest przyjęcie studentów z całego świata na praktyki. Podczas organizowanych przez nich zajęć uczniowie mają szansę poznać kulturę krajów,
  z których pochodzą wolontariusze oraz uczestniczyć w lekcjach prowadzonych wyłącznie w języku angielskim.

 4. Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających zachowania prozdrowotne, konkursach i zawodach sportowych.

 • Podejmowanie działań wynikających z harmonogramu „Szkoła Promująca Zdrowie” np. „Śniadanie daje moc”, „Tydzień chleba”, „Witaminowe wtorki”, wydanie książki podsumowującej cały program.

 • Zaangażowanie uczniów do wspólnego ustalanie menu stołówki szkolnej o charakterze prozdrowotnym.

Działalność opiekuńcza

Celem działalności szkoły w tym obszarze jest wspieranie rodziców w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych poprzez:

 • Prowadzenie świetlicy szkolnej w elastycznych i dogodnych godzinach.

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w dni wolne od zajęć szkolnych.

 • Prowadzenie stołówki szkolnej.

 • Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych.

 • Modernizowanie pomieszczeń i wyposażenia szkoły.

 • Spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny.

 • Właściwe i estetyczne zagospodarowanie obiektu.

Podejmowane działania

 1. Świetlica szkolna jest miejscem sprzyjającym procesowi adaptowania się dzieci do rzeczywistości szkolnej i wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

 • Ze względu na bezpieczeństwo oraz efektywność prowadzonych w świetlicy zajęć, w szkole stosuje się podział na grupy wiekowe.

 • W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką nauczycieli- wychowawców.

 1. W szkole działa stołówka, ze zmodernizowanym zapleczem kuchennym, która wydaje około 400 obiadów dziennie.

 • Planowany jest remont pomieszczenia stołówki.

 1. Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych.

 • Sportowe

 • Informatyczne

 • Artystyczne

 • Taneczne

 1. Szkoła angażuje rodziców w proces edukacyjny swoich dzieci.

 • Zeszyt korespondencji

 • Zajęcia otwarte dla rodziców

 • Dziennik elektroniczny

 • Angażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły np. kiermasz ciast, mikołajki, organizacja Dnia Dziecka.

IV. Sylwetka absolwenta

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu
społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Naszym celem jest stworzenie placówki nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata. Uwzględniając zmiany, które wprowadza reforma edukacji przekształcając dotychczas funkcjonujący system w 8-letnią szkołę podstawową chcemy wykształcić i wychować ucznia, który:

 • Kocha i szanuje swoją ojczyznę, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. Kultywuje tradycje patriotyczne.

 • Szanuje prawo i jest uczciwy, kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

 • Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształcenia w kolejnym etapie edukacyjnym.

 • Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

 • Jest świadomym uczestnikiem kultury, rozwija zainteresowania i pasje.

 • Przejawia wysoką kulturę osobistą.

 • Integruje się z rówieśnikami i potrafi budować z nimi przyjazne relacje.

 • Zna siebie, swoje mocne i słabsze strony i jest odporny na niepowodzenia.

 • Rozumie ideę i model wielokulturowości.

 • Jest tolerancyjny i potępia wszelkie przejawy dyskryminacji.

 • Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

 • Posiada podstawy do porozumiewania się w języku obcym.

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, dba o swoje zdrowie.

 • Stosuje się do zasad ekologii.

 • Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji w tym technologii informacyjnych
  i multimedialnych oraz zna zagrożenia wynikające z ich
  korzystania.

V Model nauczyciela wychowawcy:

 • Zna możliwości intelektualne ucznia i dostosowuje do nich swoje wymagania
  i metody pracy.

 • Prezentuje konsekwentną postawę wobec niewłaściwych zachowań wychowanków na terenie szkoły, jak i poza nią.

 • Pomaga uczniom w prezentowaniu prawidłowych zachowań i pożądanych postaw.

 • Właściwie organizuje opiekę nad uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.

 • Współpracuje z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

V. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wy­chowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
  kształtowanie dojrzałej postawy wobec cielesności poprzez odpowiednią higienę ciała, właściwe odżywianie.

 2. intelektualnej –poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka, pobudzanie motywacji do ciągłego uczenia się i samorozwoju. Kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych.

 3. emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmo­nii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyja­jącego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 4. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie dojrzałych więzi między wychowankami a nauczycielami, kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, odpowiedzialności osobistej, zaufania i szacunku do innych oraz umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych, dokonywania wyborów, a także doskonalenia umiejętności wypełniania ról społecznych. Służyć temu mają takie działania wychowawcze jak: tworzenie alternatywnych, pozytywnych grup rówieśniczych( wolontariat ).

 5. duchowej ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie poczucia sensu istnienia, postępowania według norm i zasad moralnych, wrażliwienie na, dobro, prawdę i piękno.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważ­niejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budo­wania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budo­wanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,
  a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
  z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wycho­wawców oraz rodziców lub opiekunów;

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyja
  jących aktywnemu uczestnictwu uczniów
  w życiu społecznym;

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej;

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;

 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki uniwersalnej to:

 • stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach);

 • propagowanie pro integracyjnych postaw w środowisku szkolnym, dbanie o tworzenie przyjaznego klimatu między dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi;

 • wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie;

 • budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli;

 • szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki selektywnej to:

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce szczególnie tym którzy wymagają realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych;

 • wczesne rozpoznawanie uczniów grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub psychologa w celu przeprowadzenia wstępnej diagnozy;

 • kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy;

 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki wskazującej to:

 • Udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce;

 • Stałą współpracę z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;

 • Pomoc specjalistyczną udzieloną przez szkołę;

 • Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;

 • Skierowanie rodziców na treningi umiejętności lub inne formy specjalistycznej pomocy.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;

 1. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych
  i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program eduka-cyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 7lb ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych na uczniów:

Działanie informacyjno – edukacyjne skierowane na:

 • kształtowanie postaw, wartości i umiejętności prozdrowotnych,

 • skuteczne wykorzystywanie programów profilaktycznych.

Działania alternatywne polegające na:

 • organizowaniu zajęć: sportowych, artystycznych, pozalekcyjnych, społecznych wdrażających uczniów do aktywnego i twórczego trybu życia.

Działania interwencyjne:

 • praca indywidualna z dzieckiem i rodziną

 • organizowanie zajęć wspierających rozwój

 • wsparcie pedagogiczno–psychologiczne

 • interwencje wychowawcze,

 • korzystanie z pomocy specjalistów.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej są ukierunkowane na następujące zadania:

Obszar rozwoju intelektualnego

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zainteresowań
  i predyspozycji oraz kształtowanie postawy twórczej, uczenie planowania pracy własnej

  i dobrej jej organizacji.

 2. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom z różnymi problemami w tym dzieciom niepełnosprawnym i mających trudności w nauce i rozwijających się w sposób przyspieszony.

 3. Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów.

 4. Zapoznanie z prawami i obowiązkami: człowieka, dziecka ucznia.

Obszar rozwoju społecznego

 1. Budowanie i wzmacnianie więzi klasowych i szkolnych, integrowanie zespołów klasowych, rozwijanie postaw prospołecznych – nauka dialogu i efektywnej wspólpracy.

 2. Kultywowanie i tworzenie tradycji szkoły.

 3. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, pogłębianie wiedzy o swoim mieście i promowanie go.

 4. Nauka rozumienia i respektowania obowiązujących norm społecznych.

Obszar rozwoju fizycznego

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania działań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju w szczególności dbanie

o higieniczny tryb życia, wpajanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej, wzmacnianie zdrowej rywalizacji sportowej .

 1. Rozwijanie sprawności fizycznej i zdrowej rywalizacji oraz kształtowanie pozytywnej postawy kibica.

 2. Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, rozpoznawania pojawiających się zagrożeń
  i sposobów zapobiegania im.

Obszar rozwoju emocjonalnego

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, samoakceptacja i budowanie poczucia własnej wartości.

 2. Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 3. Doskonalenie umiejętności prospołecznych i rozwiązywania konfliktów bez agresji
  i przemocy.

 4. Kształtowanie kultury osobistej.

Obszar rozwoju duchowego

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości, propagowanie idei tolerancji i szacunku do innych narodów, kultur i religii.

 2. Propagowanie świata wartości, uświadomienie pojęć: dobro i zło oraz nauka odpowiedzialności za nie.

 3. Kształtowanie szacunku dla własnej osoby i dla innych oraz postawy zrozumienia i tolerancji dla każdego ludzkiego istnienia.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

1. Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, znają go i akceptują,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, o zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Dyrektor szkoły:

 1. stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 3. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 4. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 5. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 6. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 7. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 8. nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktyczny

 • opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrz- szkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • ozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniem podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

4. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego uchwala go w porozumieniu z radą rodziców,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją przestępczością,

 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

5. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

6. Zespół wychowawczy:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
  i profilaktycznej szkoły,

 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły

7. Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

8. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi j w porozumieniu z dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z zespołem wychowawców i radą pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

9.Rada Rodziców:

 • jest organem społecznym szkoły reprezentującym ogół rodziców, podejmującym działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

 • w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalany jest Program Wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania i charakterze wychowawczym,

 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.

10.Zasady współpracy wychowawczej nauczycieli z rodzicami

a) Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi niezwykle ważne funkcje wychowawcze, przy czym szkoła i nauczyciele pełnią rolę wspomagającą wobec rodziców.

b) Realizacja zadań wychowawczych przyniesie efekty, gdy wzajemna współpraca rozumiana będzie jako spójność postępowania domu rodzinnego i szkoły.

c)Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i powinna mieć formę następujących działań:

 • udziału rodziców w opiniowaniu rocznych działań wychowawczych spotkań organizacyjnych na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego, planach i programach pracy szkoły).

 • spotkań z wychowawcą (indywidualnych oraz podczas zebrań klasowych),

 • wspólnych działań w sprawach na rzecz klasy i szkoły,

 • rozpoznawania oczekiwań rodziców (rozmowy, dyskusje, ankiety),

 • prowadzenia pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,

 • korzystania z pomocy rodziców – ekspertów (fachowców),

 • przekazywania informacji o dziecku,

 • pomocy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

 • listów pochwalnych i gratulacyjnych dla rodziców.

11.Powinności rodziców:

 • współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dziecka,

 • interesowanie się postępami w nauce oraz życiem szkolnym dziecka,

 • zakupienie dziecku niezbędnych przyborów szkolnych i pomocy edukacyjnych,

 • obowiązkowe uczestniczenie w zebraniach klasowych dla rodziców oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym

 • usprawiedliwianie nieobecności dziecka do 7 dni, po tym terminie absencja jest nieusprawiedliwiona.

 • zgłaszanie się do szkoły na wezwanie w wyznaczonym terminie,

 • uczenie dziecka kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego,

 • dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka,

 • przekazanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka, by nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa lub życia podczas pobytu w szkole,

 • rozwijanie zainteresowań dziecka, dbanie o jego rozwój fizyczny i psychiczny, duchowy i emocjonalny, promowanie zdrowego stylu życia

 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

12.Współpraca ze środowiskiem.

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne
i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku,

 • Punktem Profilaktyki i Uzależnień i Pomocy Rodzinie,

 • Sądem Rejonowym w Płońsku Wydział Rodziny i Nieletnich,

 • Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Strażą Miejską,

 • Strażą Pożarną,

 • Nadleśnictwem Płońsk,

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Domem Dziecka im. Janusz Korczaka w Płońsku,

 • Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ,,Szansa”.

 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płońsku,

 • Parafią Św. Michała Archanioła i Św. Ojca Pio.

VII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaje uroczystości

Termin

Odpowiedzialni

Szkolenie nowo zatrudnionych nauczycieli w zakresie elektronicznego prowadzenia dziennika

27 – 31 VIII

E.Chrzanowska (klasy IV – VIII)

E. Nowakowska (klasy 0 – III)

Powołanie komisji planowej

27 VIII

D.Lewandowska

E.Nowakowska

A.Kaczmarska

Przekazanie książek ze szkoły polonijnej PAK w Irlandii

30 VIII

E.Dąbrowska

Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 IX

Dyrekcja

Nauczyciele

Poczet sztandarowy

B.Gorzkiewicz

S.Olszewska

M.Konarzewski

Wyznaczone klasy VIII (klasy podzielić wg uroczystości)

R.Brzozowska

K.Stryjewska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 IX

klasy 0 -VIII

dyrekcja

uczniowie

nauczyciele

i pracownicy szkoły

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” S.Żeromskiego

8 IX

A.Kacperska

A.Stryjewska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

op. SU

K.Stryjewska

A.Kacperska

B.Niewiadomska

J. Nawrocka

Ogólnopolska akcja Sprzątanie świata

Wyjazd do leśniczówki w Kucharach, sprzątanie przez wyznaczone klasy terenu szkoły

17 – 21 IX

T.Sychowicz

E.Krawczyk

E.Nowakowska

K.Milewska

Światowy Dzień Przedszkolaka

20 IX

S.Olszewska

Próbna ewakuacja

IX

Wszyscy pracownicy szkoły

Uczniowie

Plener malarski „Dla Niepodległej”

21 IX

B.Niewiadomska

M.Gajewski

B.Nowakowska

M.Lewandowska

A.Czajkowska

Obchody Europejskiego Tygodnia Sportu

23 – 30 IX

R.Brzozowska

I.Ciborowska

K.Szymański

P.Matczak

M.Zaborowski

Dni Patrona Miasta Płońska

IX

M.Mączyńska

A.Gutowska

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – „Dla Niepodległej”

28 IX

K.Jatkowska

B.Gorzkiewicz

A.Wójciak

M.Stradomska

wych. klas I – VIII

Festiwal Nauki na Wydziale Chemii UW- kl. 8b

29 IX

Teresa Sychowicz

Realizacja projektu MEN „Wspólna ławka” z polska szkołą w Irlandii w Athlone

5 – 9 X

E. Kiraga

K. Uniewska

M. Zaborowski

Uczniowie

Święto Edukacji Narodowej

X

SU – opiekunowie

M.Gajewski

R.Szymański

Dekoracje i upominki: nauczyciele wspomagający

Ślubowanie klas pierwszych

(przemyśleć może inną formę)

17 X (środa) g. 17.00

K.Uniewska

Wych. kl.I

A.Sabalska

B.Gorzkiewicz

B.Nowakowska

M.Gajewski

SU

Śniadanie daje moc” jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

8 XI

Zesp.ds.promocji zdrowia

K.Jatkowska

B.Gorzkiewicz

Z.Lewandowska

Wych. klas

Finał miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości

10 XI

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

R.Szymański (chór szkolny)

M.Gajewski

M.Jakubiak

A.Sabalska

I.Rutkowska

Narodowe Święto Niepodległości

11 XI

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

R.Szymański (chór szkolny)

M.Gajewski

M.Jakubiak

A.Sabalska

I.Rutkowska

Działania wolontariackie

cały rok

Szkolny Klub Wolontariusza

M.Jakubiak

E.Dąbrowska

Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

20 XI

A.Żabowska

M.Jakubiak

E.Dąbrowska

D.Szelągowska

Samorząd Uczniowski

Próbny egzamin ósmoklasisty

XII

Wych. klas VIII

E.Kiraga

E.Chrzanowska

D. Lewandowska

E. Dąbrowska

K. Stryjewska

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 XII

M.Jakubiak

E.Dąbrowska

Mikołajki

6 XII

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Jasełka bożonarodzeniowe (inna forma)

19XII

A.Gutowska

M.Mączyńska

R. Szymański (chór szkolny)

M.Gajewski

dekoracje: nauczyciele wspomagający

Orszak Trzech Króli

6 I

A.Gutowska

M.Mączyńska

ks. A.Warda

wychowawcy klas

Wyzwolenie Warszawy i Płońska – inna forma upamiętnienia rocznicy

18 I

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

Dzień Babci i Dziadka w klasach 0 – VIII – różna forma

21 – 22 I

Wychowawcy klas 0-VIII

Organizacja szkolnych zabaw choinkowych

( 2 godziny klasy 0 – III)

Klasy IV – VIII(2 godziny)

24 stycznia

SU

Wychowawcy klas

0 – III

B. Dobrzyńska

J.Nawrocka

I.Rutkowska

M. Gajewski

M.Gajewski IV – VIII

M.Ozdarska

A.Antosik

SU

Dni Kultury Angielskiej

luty

M.Chojnacka

D.Ryglewicz

E.Dąbrowska

R.Korzeniewski

A.Gortat

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (inna forma)

1 marca

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Lewandowska

M.Jakubiak

M.Gajewski

A.Sabalska

Dzień Matematyki w klasach I – VIII – (do przemyślenia ten dzień)

np. „Matematyka po szkole fika”

12 III

D.Lewandowska

E.Chrzanowska

Z.Lewandowska

L.Kornatowska kl. III

K.Jeglińska

Święto wiosny (propozycje nauczycieli)

marzec

Wychowawcy klas 0 – 8

14 rocznica śmierci
Św. Jana Pawła II (inna forma)

2 IV

M.Mączyńska

A.Gutowska

ks. A. Warda

Dzień Patrona – koncert połączony z Finałem konkursu ortograficznego

5 IV

A.Kacperska

K.Stryjewska

A.Dobrowolska

R.Brzozowska

M.Gajewski

R.Szymański

A.Sabalska

M.Jakubiak

B.Dobrzyńska

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – upamiętnienie rocznicy katyńskiej, katastrofy smoleńskiej oraz posadzenia Dębu Pamięci (apel przy Dębie Pamięci)

8 IV

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

R.Szymański

A.Sabalska

M.Jakubiak

M.Gajewski- nagłośnienie

Egzamin Ósmoklasisty

15, 16, 17 IV

E.Kiraga

E.Chrzanowska

D. Lewandowska

E. Dąbrowska

K. Stryjewska

Światowy Dzień Ziemi

26 IV

E.Krawczyk

T. Sychowicz

K.Milewska

E.Nowakowska

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 V

g.12.00

Klasy IV abc

Klasa Vs

(zabrać na rok następny logo szkoły)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – Maja (inna forma)

3 V

A.Kaczmarska

D.Ryglewicz

M.Lewandowska

Miejskie obchody Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – Maja

3 V

Poczet sztandarowy

Poczet uczniowski

R.Brzozowska

K.Stryjewska

Tydzień Bibliotek Szkolnych:

8 – 15 V

A.Wójciak

M.Stradomska

n – le biblioteki

Szkolny Turniej Szachowy- klasy III- VIII

koniec maja

Z.Lewandowska

K.Jeglińska

wych. klas III

Szkolny konkurs czytelniczy

dla klas II

dla klas IV

V

M.Stradomska

I.Brudzikowska

A.Wójciak

M.Chojnacka

Obchody Dnia Dziecka – Szkolny Dzień Sportu

31 V

n – le wych. fiz

M.Gajewski-nagłośnienie

Rada Rodziców

SU

Wych.klas 0 – VIII

Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

3 – 7 VI

B.Gorzkiewicz

K.Jatkowska

A.Wójciak

J.Jabłońska

I.Rutkowska

M.Stradomska

Zakończenie roku szkolnego

klas 0 – VIII

Uroczyste pożegnanie klas VIII

21VI

Dyrekcja

Nauczyciele

M.Gajewski

M.Chojnacka

T.Sychowicz

Nauczyciele wspomagający w kl. 8b

Poczet sztandarowy nauczycieli

cały rok szkolny

M.Konarzewski

B. Gorzkiewicz

S. Olszewska

Poczet sztandarowy uczniów

cały rok szkolny

Konkursy przedmiotowe 2018/2019

Konkurs Matematyczny dla klas VIII Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Z. Lewandowska

E.Chrzanowska

D. Lewandowska

Konkurs Polonistyczny dla klas VIII Mazowieckiego Kuratora Oświaty

A.Dobrowolska

XXIV Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

A.Kaczmarska

D. Ryglewicz

Samorządowy Konkurs Wiedzy

o Płońsku

A.Kaczmarska

D. Ryglewicz

Konkurs Biblijny

A.Gutowska

M.Mączyńska

ks. A.Warda

Miejski Konkurs Ortograficzny klas III i VII „Mistrz Ortografii 2019” o zasięgu powiatowym i polonijnym

I etap listopad

II etap szkolny

II 2019 r.

Finał

5 IV 2019 r.

A.Kacperska

K.Stryjewska

A.Chaberska

E.Nowakowska

B.Nowakowska

I.Nowakowska

A.Dobrowolska

E.Chrzanowska

Dekoracje/przygotowanie sal

n-le wspomagający

S.Olszewska

VIII. Harmonogram działań:

SFERA INTELEKTUALNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień zainteresowań
i predyspozycji oraz kształtowanie postawy twórczej, uczenie planowania pracy własnej
i dobrej jej organizacji.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwujemy uczniów podczas bieżącej pracy

Przygotowanie w zespołach przedmiotowych propozycji zajęć rozwijających prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów. np. Miejski Konkurs Ortograficzny o zasiegu powiatowym kl. III i VII, wyjazdy do muzeum, teatru, wyjścia do kina, na wystawy, spotkania z ludźmi kultury i aktorami, piosenkarzami, udział w życiu kulturalnym miasta.

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum klasy, szkoły i środowiska lokalnego (tablice ze zdjęciami uczniów, wytwory pracy artystycznej, dyplomy, puchary na holu szkolnym).

Odkrywanie talentów naszych uczniów, zachęcanie do rozwijania ich pasji i zdolności. Plener malarski Udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych – recytatorskich, wokalnych, plastycznych.

-Zachęcanie rodziców do wspierania i rozwoju talentów swoich dzieci

Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej w klasach 0-III,orientacji zawodowej w klasach IV-VI i

doradztwa zawodowego klasach VII i VIII zgodnie z opracowanym Wewnątrzszkolnym Programem Doradztwa Zawodowego.

Szkolny festiwal talentów i prezentacja hobbystycznych kolekcji uczniów.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

Prowadzeniem lekcji wychowawczych poświęcone tej tematyce. Praktyczne sposoby zarządzania czasem, metody skutecznego uczenia się.

Szkolenie rady pedagogicznej na temat inteligencji wielorakich

Zajęcia doradztwa zawodowego na temat predyspozycji.

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

nauczyciele

przedmiotów

Wyznaczone osoby odpowiedzialne za przygotowanie

Doradca zawodowy

Pedagog szkolny

wychowawcy, nauczyciele

organizatorzy przeglądu

Cały rok szkolny

do 10 września 2018 roku

zgodnie z harmonogramem prowadzonych przez konkretne osoby

zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych

przedsięwzięć

Cały rok szkolny

21 marca 2018 r.

rok szkolny 2018/19, zgodnie z harmonogramem zajęć

II semestr

październik

2.Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom z różnymi problemami w tym dzieciom niepełnosprawnym i mających trudności w nauce i rozwijających się w sposób przyspieszony.

Zapewniamy bezpieczeństwo i opiekę najmłodszym uczniom naszej szkoły, prowadzimy diagnozę gotowości szkolnej i organizujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Uczestniczymy w projektach edukacyjnych pochodzących z Europejskich z Funduszy Społecznych.

Organizujemy i czynnie uczestniczymy w występach muzycznych, konkursach recytatorskich, ortograficznych, plastycznych.

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

Wychowawca oddziału przedszkolnego. Pedagog, nauczyciele wychowawcy

Dyrekcja, nauczyciele koordynator

Elżbieta Nowakowska

Wychowawcy,

Pedagog

Obserwacja funkcjonowania uczniów, rozmowy

z uczniami

i rodzicami, wytwory dzieci, informacje zwrotne

od rodziców

3.Kształcenie samodzielnego działania oraz formułowania i wyrażania sądów.

Wybory do samorządu uczniowskiego/ wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

Warsztaty w klasach IV-VIII oraz debata na temat wartości i zasad wolontariatu.

Aktywnie uczestniczymy w pracach samorządu klasowego i szkolnego.

W razie potrzeby bierzemy udział w pracach Rady Rodziców.

W sytuacjach tego wymagających uczestniczymy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU,

Opiekun Wolontariatu – Milena Jakubiak, pedagog szkolny

Wrzesień

Grudzień

Cały rok szkolny

4.Zapoznanie z prawami i obowiązkami: człowieka, dziecka ucznia.

Zapoznanie i przypomnienie uczniom praw i obowiązków ucznia zawartych w szkolnym Statucie.

Udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Udział w konkursie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

Debaty klasowe poświęcone Prawom Dziecka.

Wychowawcy klas

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

Pedagog szkolny, zespól wychowawczy

Wrzesień

Listopad

SFERA FIZYCZNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Kształtowanie umiejętności podejmowania działań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju w szczególności dbanie

o higieniczny tryb życia, wpajanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej.

Udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia z tego zakresu;

Organizowanie akcji takich jak: ,,Dzień Zdrowego Śniadania”, ,,Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”, Szkolne Dni Zdrowia, obchody Światowego Dnia Zdrowia;

Udział w programach profilaktycznych „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” (zużyty sprzęt), „Jem kolorowo” w klasach IV- VII; „Radosny uśmiech- radosna przyszłość”, „Lekki tornister”- klasy I-III, „Warzywa i owoce w szkole”, „Szklanka mleka”- klasy 0-VIII;

Sprawdzanie czystości włosów, paznokci i skóry;

Pełnienie dyżurów na stołówce szkolnej;

Organizowanie spotkań klasowych.

Pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące problemów z odżywianiem: nadwaga, otyłość, bulimia, anoreksja.

Dyrektor

Koordynator ds. promocji zdrowia

Wychowawcy nauczyciele rodzice

pielęgniarka wychowawcy

nauczyciele

uczniowie

rodzice

Rada Rodziców

kierownik stołówki

Październik

listopad, kwiecień

Cały rok

2.Rozwijanie sprawności fizycznej i zdrowej rywalizacji oraz kształtowanie pozytywnej postawy kibica.

Wspomaganie własnego rozwoju psychofizycznego podczas zajęć z wychowania fizycznego;

Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej podczas pozalekcyjnych zajęć w szkole- UKS; Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych;

Organizowanie i udział w turniejach sportowych, zawodach i olimpiadach;

Działalność klasy sportowej; Wyjazdy na obozy sportowe;

Poznanie i przestrzeganie zasady ,,fair- play”,

Godne eksponowanie symboli narodowych podczas zawodów sportowych; Właściwe eksponowanie symboli narodowych podczas kibicowania w trakcie zawodów sportowych;

Reprezentowanie w rozgrywkach sportowych klasy, szkoły i lokalnego środowiska;

nauczyciele wf i

wychowawcy

nauczyciele wf i

wychowawcy Rada Rodziców

dyrekcja

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

3.Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień, rozpoznawania pojawiających się zagrożeń
i sposobów zapobiegania im.

Nauka asertywnej postawy wobec nałogów;

Udział uczniów w programach profilaktycznych realizowanych przez wychowawców, nauczycieli i zewnętrznych realizatorów:

Cukierki” klasy 0-III, „Domowi detektywi” klasy IV i V,

,,Fantastyczne możliwości” klasy VI,

Debata” – klasy VI i VII;

Udział uczniów w kampaniach profilaktycznych takich jak: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki to mnie nie kręci”.

Udział uczniów i rodziców w programie ,,Nie pal przy mnie proszę” (odziały przedszkolne);

Udział w koncertach profilaktycznych;

Udział uczniów w zajęciach psychoedukacyjnych realizowanych przez pedagoga i wychowawców;

Udział w konkursach organizowanych przez szkołę i Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz inne współpracujące instytucje;

Udział w konkursach organizowanych przez policję, straż miejską;

Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy;

Udział dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych przez Punkt Profilaktyki i Pomocy Rodzinie UM;

Udział uczniów w rozmowach indywidualnych i interwencyjnych odnośnie problemów dotyczących używania substancji szkodliwych dla zdrowia i życia;

Spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień z rodzicami klas I-VII; porady, konsultacje, pogadanki, prelekcje, spotkania ze specjalistami;

Konsultacje z pracownikami z Komendy Miejskiej Policji – dzielnicowym, kuratorami sądowymi oraz pracownikami MOPS (wzajemne przekazywanie informacji dotyczących uczniów, podejmowanie interwencji i wspólnych działań zaradczych);

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna);

Szkolenie z zakresu wczesnej interwencji;

Prowadzenie systematycznej diagnozy zagrożeń;

Stała współpraca z rodzicami ucznia z grupy ryzyka, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;

Skierowanie ucznia do specjalistów poza szkołą w celu dokonania indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;

Działanie w szkolnym kole PCK i w Klubie Wiewiórka; Prowadzenie zajęć „Ratujemy i uczymy ratować”;

Oglądanie filmów instruktażowych, spotkania ze specjalistami

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

rodzice

specjaliści, przeszkoleni nauczyciele

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

rodzice

specjaliści

Dyrektor

pedagog

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

Dyrektor

pedagog

wychowawcy nauczyciele

nauczyciele i

wychowawcy

pielęgniarka

opiekunki PCK

Dyrektor

pedagog

nauczyciele i

wychowawcy

Zespól wychowawczy pedagog

Rodzice, wychowawcy, pedagog

Opiekunowie koła

specjaliści

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

Kwiecień

maj

SFERA SPOŁECZNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Budowanie i wzmacnianie więzi klasowych i szkolnych, integrowanie zespołów klasowych, rozwijanie postaw prospołecznych – nauka dialogu i efektywnej współpracy

Rozwijamy umiejętności psychospołeczne uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, prelekcjach.

Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią oraz eliminujemy zachowania ryzykowne

Nauka zachowań asertywnych i możliwości obrony w sytuacjach konfliktu z innymi.

Monitorowanie absencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców.

Udział uczniów klas 0- III w programie rozwijającym kompetencje społeczne ,,Spotkania z Leonem”.

Dyrektor

pedagog

nauczyciele i

wychowawcy

pedagog

nauczyciele i

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

dyrektor

pedagog

realizatorzy szkolni

Cały rok szkolny

2.Kultywowanie i tworzenie tradycji szkoły.

Ślubujemy na sztandar szkoły w dniu jej ukończenia.

Posiadamy i znamy śpiewamy podczas uroczystości hymn szkoły,

Dbamy o właściwy strój szkolny,

Znamy osobę patrona i symbole szkoły,

Obchodzimy Dzień Patrona

Bierzemy udział w zorganizowanej przez siebie choince szkolnej.

Prowadzimy kronikę szkolną.

Planujemy i organizujemy wycieczki krajoznawcze.

Odwiedzamy miejsca pamięci narodowej.

Czynne uczestniczymy w obchodach 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Dyrekcja Wszyscy nauczyciele, wychowawcy

wychowawca

-nauczyciele

-uczniowie

Zakończenie nauki w szkole

Cały rok szkolny

Koniec semestru zimowego

Cały rok szkolny

3.Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, pogłębianie wiedzy o swoim mieście i promowanie go.

Organizujemy i uczestniczymy w akademiach szkolnych z okazji świąt narodowych.

Przygotowujemy szkolny konkurs wiedzy pt. ,,Moje miasto Płońsk”.

Uczestniczymy w konkursie ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Reprezentujemy szkołę w obchodach świąt narodowych w środowisku lokalnym(poczet sztandarowy) delegacje uczniów i nauczycieli.

Poznajemy kulturę i tradycję innych narodów oglądając filmy, czytając czasopisma, książki uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich naszego miasta.

Reprezentujemy Polskę i nasze miasto w uroczystości nadania imienia Adama Mickiewicza Polskiej Szkole PAK w Irlandii (Dublin)

Uczestniczymy w projekcie MEN „Wspólna ławka” ze szkołą polonijną SEN w Irlandii (Dublinie)

Organizujemy wystawy zdjęć z ciekawych miejsc naszych wakacyjnych wojaży.

Samorząd,

Nauczyciele,wychowawcy świetlicy szkolnej

Opiekun pocztu sztandarowego-

Renata Brzozowska

wychowawca

-nauczyciele

-uczniowie

Wychowawcy

-nauczyciele

-uczniowie

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

4.Zapewnienie bezpieczeństwa, nauka rozumienia i respektowania obowiązujących norm społecznych.

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Udział rodziców w spotkaniach z dyrektorem szkoły, pedagogiem, dzielnicowym, dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania powstawaniu zdarzeń zagrażających życiu i zdrowi dzieci (wypadki w szkole i w drodze z i do szkoły, p

Przeprowadzenie prób ewakuacyjnych z budynku

szkoły;

Przegląd budynku pod względem BHP;

Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa według ustalonych procedur i Statutu Szkoły,

Opracowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i rodziców materiałów edukacyjnych dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów, udział w obchodach ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”;

Sporządzanie protokołów powypadkowych i omawianie konkretnych wydarzeń w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom;

Wychowawcy

dyrektor

rodzice

pedagog szkolny

wychowawcy

Dyrektor

Społeczny inspektor pracy

Pedagog

Nauczyciele

Pracownicy szkoły

Rodzice

Wychowawcy Pedagog nauczyciele informatyki

Dyrektor

Społeczny inspektor pracy

Wrzesień oraz w zależności od potrzeb

Cały rok/w zależności od potrzeb

2 razy w roku

Cały rok

Luty

Według potrzeb

SFERA EMOCJONALNA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, samoakceptacja i budowanie poczucia własnej wartości.

Zajęcia warsztatowe z wychowawcą i specjalistami

Rozmowy indywidualne wychowawców, pedagoga, psychologa z uczniami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Zajęcia z psychologiem

Wyjazdy integracyjne

Wychowawcy

Pedagog, psycholog

Dwa razy w semestrze

W zależności od potrzeb

2.Uczniowie znają swoje mocne i słabe strony, potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

Rozwiązywanie testów,

Praca w grupach, warsztaty psychoedukacyjne,

Realizacja działań w ramach programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Zabawy ruchowe,

Zabawy tematyczne,

Warsztaty radzenia sobie ze stresem, warsztaty dotyczące umiejętności współpracy w grupie, trening umiejętności społecznych

Pomoc psychologiczna- indywidualne wsparcie psychologiczne.

Warsztaty i zajęcia integracyjne.

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Zewnętrzni realizatorzy

Na bieżąco w zależności od potrzeb

3.Doskonalenie umiejętności prospołecznych i rozwiązywania konfliktów bez agresji
i przemocy.

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

Wychowawcy, pedagog

psycholog

W ciągu roku szkolnego i w zależności od potrzeb

4.Kształtowanie kultury osobistej.

Poznawanie zasad savoir-vivre.

Przystąpienie do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania”

Przekazujemy rodzicom listy gratulacyjne, które są formą podziękowania za ich wkład w wychowanie dzieci i współpracę ze szkołą.

Wychowawcy,

Pedagog

Dyrekcja

wychowawcy

Cały rok

Cały rok

Zakończenie roku szkolnego

SFERA DUCHOWA

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości, propagowanie idei tolerancji i szacunku do innych narodów, kultur i religii.

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Prezentacja filmów o tej tematyce na lekcjach wychowawczych

Zorganizowanie Dnia Świętych Patronów

Organizujemy przedstawienie i występ
dla szkoły Jasełka bożonarodzeniowe

Uczestniczymy w barwnym korowodzie, Orszaku Trzech Króli – uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczestniczymy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

Wychowawcy

Pedagog

Katecheci

Dyrekcja, katecheci, nauczyciele, wychowawcy

Cały rok szkolny

31 października

Grudzień

Styczeń

Grudzień, marzec

2.Propagowanie świata wartości, uświadomienie pojęć: dobro i zło oraz nauka odpowiedzialności za nie.

Poznajemy zasady moralne na katechezach, języku polskim, historii, lekcjach wychowawczych oraz zajęciach profilaktycznych.

Uczymy ponoszenia konsekwencji za niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie zgodnie ze Statutem Szkoły.

Organizujemy pielgrzymkę do Rostkowa w celu poznania miejsca narodzin Świętego Stanisława Kostki

Dyrekcja, pedagog, nauczyciele wychowawcy

Pracownicy szkoły

katecheci

Cały rok szkolny

Wrzesień

3.Kształtowanie szacunku dla własnej osoby i dla innych oraz postawy zrozumienia i tolerancji dla każdego ludzkiego istnienia.

Wspieramy rodziny w umacnianiu wychowawczej funkcji rodziny poprzez: porady, konsultacje, pedagogizację rodziców z zakresu wychowania i opieki.

Bierzemy udział w realizacji programu

Wychowanie do życia w rodzinie”

Zorganizowanie zajęć warsztatowych doskonalących umiejętności wychowawcze „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Uczestniczymy w Programie ,,Między nami Kobietkami”.

Sporządzamy drzewo genealogiczne.

Prezentujemy najciekawsze prace dotyczące historii swojej rodziny na forum klasy, szkoły.

Organizujemy zbiórkę pieniędzy na edukację podopiecznych z Burundi Noela i Eliasza w ramach ,,Adopcji Serca”.

Dyrekcja, pedagog, nauczyciele wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

Pedagog

Zewnętrzny prelegent

Wychowawcy, nauczyciel historii

Nauczyciele religii pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok

Cały rok

Raz w roku szkolnym

Raz w miesiącu

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach oddziałowych, przedmiotowych i zespole wychowawczym.

 6. analizy indywidualnych przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w roku szkolnym 2021/2022 przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego: powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

X. Ustalenia końcowe.

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

W każdym roku szkolnym we wrześniu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest opracowywany odrębny dokument będący harmonogramem działań zaplanowanych do realizacji w danym roku szkolnym.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

 • Żabowska Anna – przewodnicząca

 • Kacperska Anna – członek zespołu

 • Stryjewska Katarzyna – członek zespołu

 • Uniewska Katarzyna – członek zespołu

 • Chojnacka Małgorzata – członek zespołu

 • Chaberska Alina – członek zespołu

 • Lewandowska Zofia – członek zespołu

 • Makowska Teresa – członek zespołu

 • Nowakowska Iwona – członek zespołu

 • Nowakowska Bogda – członek zespołu

 • Jatkowska Katarzyna – członek zespołu

 • Dobrzyńska Beata – członek zespołu

 • Gutowska Aldona – członek zespołu

 • Mączyńska Monika – członek zespołu

 • Jakubiak Milena – członek zespołu

 • Lewandowska Marta – członek zespołu

 • Sychowicz Teresa – członek zespołu

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w dniu 19.09.2018r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.