Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Samorząd Uczniowski arrow Regulamin SU
poniedziałek, 16 lipiec 2018
 
 
Regulamin SU PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
wtorek, 20 listopad 2012

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Płońsku

 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Stwarza możliwości rozwoju demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

2.    Kształtuje umiejętność zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.

2.    Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

3.    Członkowie Rady mają obowiązek przekazywać postanowienia i zamierzenia Samorządu wszystkim uczniom szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej.

4.    Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest spośród przedstawicieli uczniów klas IV - VI w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, w których udział biorą wszyscy uczniowie klas IV - VI.

5.    Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą uczniowie, którzy w wyborach otrzymali największą ilość głosów.

6.    Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

7.    Skład Rady Samorządu Uczniowskiego tworzą:

         - Przewodniczący,

         - Wiceprzewodniczący

8.    Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, nie później niż14 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

9.    Opiekun Samorządu Uczniowskiego może powołać sekcje odpowiedzialne za poszczególne działania.

KOMPETENCJE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Rada Samorządu Uczniowskiego uchwala Regulamin Samorządu oraz dokonuje niezbędnych zmian i poprawek.

2.    Rada Samorządu Uczniowskiego godnie reprezentuje szkołę w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, miejskich, patriotycznych, kulturalnych, sportowych.

3.    Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego prowadzą dokumentację związaną z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.    Samorząd realizuje zadania, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu Szkoły.

2.    Samorząd tworzy, uchwala i poprawia regulamin

3.    Samorząd przygotowuje kontrakt jako narzędzie pomocne w egzekwowaniu zasad współpracy

4.    Reprezentuje społeczność uczniowską.

5.    Samorząd integruje społeczność uczniowską.

6.    Prezentuje stanowisko uczniów w różnych sprawach w relacjach ze wszystkimi organami szkoły.

7.    Współdziała ze wszystkimi organami szkoły w celu stworzenia optymalnych warunków nauki i rozwoju zainteresowań uczniów.

8.    Aktywizuje uczniów w celu wykonania prac na rzecz klasy, szkoły i lokalnego środowiska.

9.    Współdziała z lokalnymi organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

10. Organizuje pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, włącza się w akcje charytatywne.

11. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

12. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.

13. Spotkania Rady odbywać się będą raz w miesiącu w terminie ustalonym przez opiekunów.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU

1.    Przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów,

2.    Zapoznania się z Planem Pracy Szkoły, Planem Rozwoju Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym, Statutem Szkoły, Programem Profilaktyki,

3.    Wnoszenia do planu pracy szkoły propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

4.    Zapoznania się z kryteriami i motywacją jawnych postępów w nauce i zachowaniu zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

5.    Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

6.    Organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między obowiązkami szkolnymi, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

7.    Wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna SU, określania zasad współpracy z opiekunem, a także sposób jego wyboru.

 TRYB DOKONYWANIA WYBORÓW

1.    Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są na początku roku szkolnego.

2.    Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

3.    Wybory są tajne, bezpośrednie i równe, poprzedzone kampanią wyborczą.

4.    Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie szkoły.

a)    Wychowawca wraz z uczniami danej klasy typuje dwóch przedstawicieli, którzy kandydują w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.

b)    Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w życie szkoły i klasy, nie sprawiającą problemów wychowawczych.

5.    Informację o wyborach przekazuje wszystkim uczniom opiekun Samorządu Uczniowskiego.

6.    Komisja wyborcza, w skład której wchodzą opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz dyrektor lub wicedyrektor szkoły przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

7.    Obowiązek zgłoszenia kandydatów  opiekunowi Samorządu Uczniowskiego nakłada się na wychowawców klasowych na tydzień przed wyborami.

8.    Każdy kandydat organizuje sobie sztab wyborczy, tworzy hasło wyborcze, program wyborczy – co chce, działając w samorządzie, zrobić dla uczniów i szkoły, materiały są dostarczane opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

9.    Kampania wyborcza polega na rozwieszeniu w wyznaczonym przez opiekunów miejscu na terenie szkoły plakatów wyborczych, transparentów, rozdawaniu ulotek. Kampania wyborcza trwa tydzień.

10. Na plakatach wyborczych ma się znajdować: imię, nazwisko kandydata, z której jest klasy, hasło wyborcze, program wyborczy, charakterystyka osoby, może być umieszczone zdjęcie.

11. Po wyborach każdy kandydat sprząta swoje afisze.

12. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami wszystkich kandydatów.

13. Głosować można tylko na jednego kandydata.

14. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

15. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

16. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wyborów pełni dyrektor szkoły i opiekun Samorządu Uczniowskiego.

17. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wejdzie od 10. do 12. kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszystkie decyzje dotyczące Samorządu Uczniowskiego podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów, w obecności powyżej połowy członków Rady.

2.    Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

3.    Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu może zgłaszać każdy uczeń, ale poprawek dokonuje po wcześniejszym przedyskutowaniu i przegłosowaniu Rada Samorządu Uczniowskiego.

4.    Zmiany w regulaminie są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.

5.    Treści poprawek będą umieszczane w gablocie Samorządu Uczniowskiego, w celu zapoznania się z nimi wszystkich uczniów szkoły.

6.    Członek Rady Samorządu Uczniowskiego, w szczególnych przypadkach naruszenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego, może zostać usunięty z Rady.

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 01 listopad 2013 )
 
Top! Top!
0 queries executed