Witamy na stronie SP3 w Płońsku arrow Informacje dla Rodziców arrow KARTA ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PŁOŃSKU.
wtorek, 17 lipiec 2018
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PŁOŃSKU. PDF Drukuj E-mail
Napisał admin   
poniedziałek, 20 marzec 2017

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KLASY PIERWSZEJ/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PŁOŃSKU

 

Akty Prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

   Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r. poz.  60

- Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku Nr XLI/328/2017 z dnia 02 marca 2017 r.

CZĘŚĆ A

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

(Imię (imiona) i nazwisko dziecka)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

(Data i miejsce urodzenia)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

(Miejsce zameldowania na pobyt stały)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

(Miejsce zamieszkania )

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

(PESEL dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

(Przedszkole do którego dziecko uczęszczało)

 

 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko

 

 

Miejsce zamieszkania

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres e-mail

 

 

Oświadczenie

1.      Zobowiązuję się do podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

2.      Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę  na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)

3.      Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej placówkę.

4.      Przyjmuję do wiadomości, że jesteśmy zobowiązani do wypełnienia części A umieszczonej na drugiej stronie.

5.      Jestem świadomy odpowiedzialności za podanie fałszywych danych.

Data wypełnienia:

 

Podpis matki/opiekunki prawnej:

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego:

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

Wykaz kryteriów naboru  dzieci do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego

 

ZAZNACZ WŁASCIWE  „X”

KRYTERIUM

DOKUMENTY

 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole;

 

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

 

 

 

 

Osoby wspierające rodziców w opiece nad dzieckiem lub dziadkowie kandydata opiekujący się nim, zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły.

 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

 

Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole.

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

 

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej.

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.

 

Ja niżej podpisany dołączam do karty w/w. oświadczenie.

 

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych.

 

 

…………………………………..                                                            ………………………………………………………………………..

(data)                                                                                          (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

< Poprzedni   Następny >
 
Top! Top!
0 queries executed